Přeskočit na obsah

Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje — Územní plány

Investiční dotace na zpracování návrhu územního plánu obcí PK / návrhu změny územního plánu obcí PK pořízeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pouze pokud je změna ÚP pořízena podle § 44 odst. a) stavebního zákona (z vlastního podnětu).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. do 15. 2. 2023 do 12 hodin. 

Příjemci podpory:

 • a) Obec Plzeňského kraje s počtem obyvatel do 2000 (včetně) — stav k 1. 1. 2023,
  b) ostatní obce a města Plzeňského kraje, pokud bude dotovaná akce realizovaná v části obce do 500 obyvatel,
  c) obec oceněná v soutěži Vesnice Plzeňského kraje roku 2022 bez ohledu na počet obyvatel (ocenění stuhou, Cenou hejtmana PK, cenou Rady PK, Zlatou cihlou, Fulínovou cenou, Cenou naděje pro živý venkov, Cenou spolku pro obnovu venkova PK nebo diplomem).

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je určena na pořízení, technické zhodnocení, stavební úpravy a opravy hmotného nemovitého majetku a technické infrastruktury obcí Plzeňského kraje. Akce musí být realizována v katastrálním území žadatele (s výjimkou akcí určených na opravu vodovodu, pokud trasa veřejného vodovodu vede částečně i v katastrálním území jiné obce, nebo na chodníky, pokud se zastavěné území obce nachází v katastrálním území jiné obce).
 • Podstatnou charakteristikou Plzeňského kraje je výrazný rozdíl mezi centrem a rozsáhlými venkovskými oblastmi, které pokrývají naprostou většinu území kraje. Z 501 obcí Plzeňského kraje jich kritérium „obce do 2000 obyvatel“ naplňuje 91 %. Navíc Plzeňský kraj patří v ČR ke krajům s nejnižší hustotou osídlení, rozdíl v hustotě osídlení je patrný i na úrovni okresů. Významný venkovský charakter kraje vedl k myšlence pomoci venkovskému území prostřednictvím Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
 • Pro rok 2023 jsou v rámci PSOV PK vyhlášeny dva dotační tituly:
  PSOV PK 2023 — Projekty obcí.
  PSOV PK 2023 — Územní plány.

Forma a výše podpory:

 • A. Na zpracování územního plánu — max. do výše 250 tis. Kč Dotace se poskytuje max. do výše 80 % celkových uznatelných nákladů (návrh zadání územního plánu a zprávu o uplatňování územního plánu do těchto nákladů nelze zahrnout).
 • B. Na zpracování změny územního plánu — max. do výše 100 tis. Kč Dotace se poskytuje max. do výše 50 % celkových uznatelných nákladů (návrh zadání změny územního plánu a zprávu o uplatňování územního plánu do těchto nákladů nelze zahrnout).

Specifikace a omezení:

 • Oprávněný žadatel může podat v rámci jednoho dotačního titulu vždy pouze 1 žádost.
 • Plánovaný konec realizace — max. do 31. 10. 2027.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru