Přeskočit na obsah

Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji

Dotace na podporu dětí a žáků ze sociálně slabých rodin ve věku 2–26 let, které navštěvují mateřskou, základní, střední školu (gymnázium, střední odbornou školu a střední odborné učiliště), včetně škol speciálních, a dětem/žákům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízení, a jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 17. 10. 2023, 9:00 hodin do 30. 10. 2023, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

  1. Oprávněným žadatelem o dotaci může být škola nebo školské zařízení, které splňuje veškeré níže uvedené podmínky:
  2. je registrován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  3. je evidován v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
  4. má sídlo v Karlovarském kraji.

Typy podporovaných aktivit:

  • Důvodem vyhlášeného dotačního programu je poskytnout dětem a žákům vyváženou stravu, zlepšit jejich stravovací návyky a zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu na oba školní roky 2023/2024 a 2024/2025 jsou ve výši 12 241 121 Kč. Na projekt bude poskytnuta dotace z prostředků EU ve výši 90 % způsobilých výdajů, tj. 11 017 008,89 Kč, a 10 % způsobilých výdajů, tj. 1 224 112,11 Kč, bude hrazeno z rozpočtu Karlovarského kraje.
  • Pro dotační program je na školní rok 2023/2024 vyčleněna částka 5 693 545 Kč.

Specifika a omezení:

  • Pro stanovení maximální výše dotace je počítáno s tím, že dítě/žák bude zapojen do podporovaných aktivit po celý školní rok, tj. v období od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru