Přeskočit na obsah

Program Vouchery Asistence — Projekt Smart akcelerátor ve Zlínském kraji

Cílem Programu je zajistit systematickou podporu budování absorpční kapacity ve Zlínském kraji v souladu s potřebami RIS ZK a koordinovat přípravu strategických záměrů v kraji v této oblasti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 6. 2020 od 8:00 do 30. 6. 2022 do 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je právnická osoba.
 • Způsobilý žadatel musí také splňovat podmínku, že zamýšlený strategický projekt musí být prokazatelně realizován ve Zlínském kraji

Typy podporovaných projektů:

 • Příprava strategického projektu3, resp. zpracování kompletní projektové žádosti strategického projektu pro účely: 
  • podání žádosti o podporu připraveného strategického projektu do výzvy libovolného podpůrného (dotačního) programu (jako např. operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů, Horizon, národní dotační programy aj.),
  • zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce voucheru asistence, či jiných zdrojů mimo programové financování,
  • zajištění týmu pro přípravu strategického projektu.
 • Přípravou strategického projektu se rozumí: 
  • realizace odborných studií, analytických a koncepčních prací pro účely kvalitní realizace strategického projektu (studie proveditelnosti, marketingová studie, analýza rizik, analytické konzultace a jiné analytické práce vztahující se ke koncepčnímu nastavení strategického projektu),
  • realizace workshopů a pracovních skupin pro účely koncepčního nastavení strategického projektu,
  • odborné konzultace se zahraničním partnerem v případě, že strategický projekt je připravován pro podání žádosti do mezinárodního podpůrného programu, jako např. Horizon, COSME, Interreg aj.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 100 000 Kč.
 • Maximální výše podpory formou dotace činí na jeden Projekt: 500 000 Kč.
 • Projekty budou financovány do maximální výše 85 % celkových způsobilých nákladů.
 • Celková částka určená pro Program je 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci programu není omezen počet žádostí na jednoho žadatele.
 • Aktivity projektu musí být realizovány na území Zlínského kraje s přímým dopadem aktivit na tento kraj.
 • Nejzazší datum pro ukončení přípravy strategického projektu financované v rámci Programu je stanoveno na 30. 9. 2022.
 • Právní formy právnických osob, které nemohou být žadatelem (příjemcem) podpory z tohoto Programu: 
  • politické strany a hnutí, společenství vlastníků jednotek, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti, honební společenstva, společnost s ručením omezeným s podílem ve formě kmenového listu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru