Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje – kotlíkové dotace

smog-3125312__340
Share Button

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Kotle s ručním přikládáním, které jsou dodatečně přestavěné na kotle automatické, přičemž nesplňují požadavky normy a není možné garantovat splnění alespoň 3. třídy, jsou považovány pro účely tohoto programu za kotle s ručním přikládáním nesplňující min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5.

Příjem žádostí:

Příjemci podpory:

 • Žadateli jsou výhradně vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pro domácnost Žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč (Postup zjišťování čistých příjmů je přílohou č. 1 Programu)
 • 1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
 • 2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
 • 3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do dne podání žádosti o dotaci pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího min. třídu 3 dle ČSN EN 303-5 za:
 • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
 • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
 • tepelné čerpadlo;
 • plynový kondenzační kotel – výměna plynových kondenzačních kotlů bude podporována jen do 30. 4. 2022; podpořeny budou výhradně výměny zdrojů realizované do 30. 4. 2022 nebo projekty, kdy Žadatel prokazatelně uzavřel do 30. 4. 2022 závaznou objednávku (tím se rozumí závazná objednávka/smlouva/smlouva o dílo nebo zálohová faktura/faktura na výměnu plynového kondenzačního kotle).

Forma a výše podpory:

 • Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:
  • 95 % způsobilých výdajů Projektu v případě Projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 100 000 Kč.
  • 95 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 130 000 Kč.
  • 95 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je Projektem realizováno tepelné čerpadlo, nejvýše však 180 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • V rámci Programu nelze však podpořit dílčí projekty v objektech, ve kterých je dodávka tepla zajišťována ze soustavy zásobování tepelnou energií podle definice uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) bodě 14 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona.
 • Součástí předmětu podpory mohou být také veškeré stavební práce a služby bezprostředně související s realizací nového zdroje tepla (tj. stavební úpravy a služby související s pořízením nového zdroje tepla, stavební práce a služby v souvislosti s realizací nové či úpravou stávající otopné soustavy a komínového tělesa, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>