Přeskočit na obsah

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje — kotlíkové dotace

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících min. třídu 3 dle ČSN EN 303–5 včetně kotlů na tuhá paliva umožňující zároveň ruční i automatickou dodávku paliva do spalovacího prostoru za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě: od 12. 9. 2023 od 8:00 hod. do 30. 8. 2024 v 13:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci ve Zlínském kraji, využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který zároveň v rodinném domě, bytu
  nebo trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí, tzn., kde se žadatel, jako fyzická osoba, trvale zdržuje, kde skutečně bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v Čestném prohlášení Žadatele uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci je Žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před
  podáním žádosti o podporu. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel. Způsobilým Žadatelem je Žadatel za podmínek:
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
 • Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do dne podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Typy podporovaných projektů:

 • Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícího min. třídu 3 dle ČSN EN 303–5 za: 
  • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
  • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
  • tepelné čerpadlo.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše zálohy u jednotlivých typů zdrojů je (za předpokladu maximální dotace): 
  • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva – 78 000 Kč,
  • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva – 78 000 Kč,
  • tepelné čerpadlo – 108 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace musí dokončit realizaci Projektu, tj. výměnu zdroje tepla včetně doložení realizace veškerých souvisejících prací, a následně doložit realizaci Projektu prostřednictvím předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle bodu 9. Programu nejpozději do konce 24. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena příslušná Smlouva o poskytnutí dotace, nejpozději do 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru