Přeskočit na obsah

Program Zdravé municipality JMK

Cílem programu je podpora aktivit směřujících k podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných vedoucí ke zvyšování kvality veřejné správy. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 17. 2. 2020 do 28. 2. 2020 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Obce a svazky obcí na území Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je např. Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazů apod., a v jejich rámci tisk informačních, výchovných materiálů, zajištění propagačních předmětů, souvisejících s realizovanými akcemi, zajištění soutěží s naučnou tématikou, besed atd., včetně jejich publicity.
 • Aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a činností směřujících k podpoře zdraví a uplatňování principů udržitelného rozvoje a MA 21 (např. dotazníková šetření, diskusní fóra, kulaté stoly k různým komunitním tématům).
 • Pořádání akcí k tématice udržitelného rozvoje, podpory zdraví a životního prostředí (např. zdravý životní styl, prevence úrazů, zdravá výživa, ochrana životního prostředí), formou přednášek, výstav, prezentací atd., včetně přípravy, tisku a distribuce výchovných a informačních materiálů.
 • Tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21 za účasti veřejnosti a zainteresovaných stran včetně analytických podkladů (analýza zdravotního stavu, průzkumy a jiné).
 • V rámci těchto aktivit bude podporován tisk informačních, výchovných materiálů, zajištění publicity a propagačních předmětů, darů a věcných cen v soutěžích, náklady na organizační a technické zabezpečení, vybavení nezbytné pro zajištění aktivity atd.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 20 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků se liší dle počtu obyvatel žadatele: 
  • do 10 000 obyvatel a svazky obcí — 20 %,
  • více než 10 001 obyvatel — 50 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden žadatel může v jednom kalendářním roce získat dotaci pro max. 1 projekt.
 • Podmínkou přidělení dotace je, aby se žadatel (ke dni podání žádosti o dotaci) účastnil Projektu Zdravý kraj a MA 21.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru