Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

PRV 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

shutterstock_155695982.jpg
Share Button

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjem žádostí:

 • Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastník zemědělského pozemku.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace na:
  • založení lesního porostu,
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
  • za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
 • Aktualizace  přílohy č. 1. Dochází k vynětí dřeviny Jedle obrovská (JDO) a tím i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření. Vyjímají se některé cílové hospodářské soubory u dřevin stávajících (CHS 31 a 35), CHS 45 u borovice lesní (BO) a CHS 47 u smrku ztepilého (SM). Dochází také k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu u dřeviny dub zimní (DBZ) v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar.
 • Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení, nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 • Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na příslušných CHS podle aktualizované přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

Specifika a omezení:

 • Od roku 2021 se uzavírá se příjem žádostí v rámci opatření Zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 ― 2020, které končí rokem 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>