Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

PRV 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

shutterstock_155695982.jpg
Share Button

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjem žádostí:

 • Posledním možným termínem podání Žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2020 je 30. listopadu 2020.

Příjemci podpory:

 • Vlastník zemědělského pozemku.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci opatření zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace na:
  • založení lesního porostu,
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
  • za ukončení zemědělské výroby, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
 • Dotace bude poskytnuta pouze na uvedené druhy dřevin. Není podporována např. výsadba smrku ztepilého v cílovém hospodářském souboru (dále jen „CHS“) 43 a 45!
 • Došlo k vynětí dřeviny jedle obrovská (JDO) z původní tabulky nařízení vlády č. 185/2015 Sb., a tím i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření. Dřevina JDO byla v příloze č. 4 vyhlášky č. 83/1996 Sb. uvedena u CHS 25, 45, 47, 55, a 57, avšak v příloze č. 2 nové vyhlášky č. 298/2018 Sb. se již tato dřevina u žádného z rámcově vymezených CHS neuvádí.
 • Další změny spočívají v přiřazení nových nebo ve vyškrtnutí některých CHS u dřevin stávajících, např. CHS 31 a 35 (v nové vyhlášce již neexistují) nebo vyškrtnutí CHS 45 u dřeviny borovice lesní a CHS 47 u dřeviny smrk ztepilý.
 • V souladu s minimálními počty sazenic uváděnými vyhláškou č. 139/2004 Sb. dochází k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu u dřeviny dub zimní v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar.

Specifika a omezení:

 • Žadatelům, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření pro rok 2020 do konečného termínu 15. června 2020, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu pro rok 2020.
 • Žadatel může podat v daném kalendářním roce pouze 1 žádost o poskytnutí dotace na zalesnění, tzn., že pokud zalesňuje více pozemků (postupně, nebo např. jeden na jaře a jeden na podzim), podává tuto žádost, na které deklaruje všechny pozemky, až po zalesnění posledního pozemku, nejpozději však do 30. 11. daného roku, a to nejvýše na výměru uvedenou v Ohlášení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>