Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SZIF – Opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

shutterstock_155695982.jpg
Share Button

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby lze podat v řádném termínu do 17. 5 2021.

Příjemci podpory:

 • Vlastník zemědělského pozemku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zalesňování zemědělské půdy V rámci opatření ZZP se pro rok 2021 poskytuje dotace:
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění;
  • za ukončení zemědělské výroby po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění.
 • Žádost o dotaci na péči a ukončení 2021:
  • Na dotaci na péči o lesní porost mají nárok žadatelé, kteří byli dotačně podpořeni, v rámci dotace na založení lesního porostu, na pozemky, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku.
  • Na dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby mají nárok žadatelé, kteří byli dotačně podpořeni. v rámci dotace na založení lesního porostu, na pozemky, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, a pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku bylo nepřetržitě alespoň od 15. 5. do 31. 10. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku doručení žádosti o dotaci na zalesnění vedeno v evidenci využití půdy.
  • Poskytnutí dotace na zalesnění je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti). Požadavky cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinné požadavky na hospodaření (PPH). Jednotlivé požadavky a také snížení za jejich neplnění jsou stanoveny v platném znění nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na péči a ukončení 2021:
 • Výše dotace, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, se stanoví součinem sazby a výměry v hektarech, která je pro danou platbu relevantní. Platbu žadatel obdrží v korunách českých, a to podle kurzu uveřejněného v posledním Úředním věstníku EU ke dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se platba poskytuje.
 • Pro rok 2021 je směnný kurz stanoven na 26,242 CZK/€ pro Péči a ukončení PRV 2021.
 • Sazby dotace:
 • Péče o lesní porost:
 • Dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan budou podpořeny sazbou 669 EUR/1ha/rok Ostatní dřeviny vyjmenované v příloze č. 1 NV budou podpořeny sazbou 298 EUR/1ha/rok.
 • Ukončení zemědělské výroby (náhrada):
 • Sazba je stanovena podle zemědělské kultury, která byla vedena na DPB před zalesněním v LPIS. V případě orné půdy, vinice, chmelnice, ovocného sadu, školky nebo jiné trv. kultury činí 488 EUR/ha. V případě travního porostu, úhoru, trvalého travního porostu nebo jiné kultury činí 161 EUR/ha.

Specifika a omezení:

 • Na dotaci na péči o lesní porost mají nárok žadatelé, kteří byli dotačně podpořeni, v rámci dotace na založení lesního porostu, na pozemky, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku.
 • Na dotaci na náhradu za ukončení zemědělské výroby mají nárok žadatelé, kteří byli dotačně podpořeni. v rámci dotace na založení lesního porostu, na pozemky, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky nebo územního samosprávného celku, a pokud nejméně 50 % plochy dílu půdního bloku bylo nepřetržitě alespoň od 15. 5. do 31. 10. kalendářního roku bezprostředně předcházejícího roku doručení žádosti o dotaci na zalesnění vedeno v evidenci využití půdy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>