Přeskočit na obsah

SZIF — Opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjem žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace na založení lesního porostu se podává v řádném termínu do 30. listopadu 2022.
  • Ohlášení vstupu do opatření ZZP pro rok 2022 — nejpozději dne 16. 5. 2022. Termín řádného doručení Ohlášení je v roce 2022 prodloužen o 1 den, neboť 15. května 2022 připadá na neděli.
  • Žádost o dotaci na péči a ukončení 2022 — řádný termín podání ke dni 16. 5. 2022. Termín řádného doručení péči a ukončení je v roce 2022 prodloužen o 1 den, neboť 15. května 2022 připadá na neděli.

Příjemci podpory:

 • Vlastník (spolek vlastníků, spoluvlastník), nájemce, vypůjčitel nebo pachtýř (spolek nájemců, vypůjčitelů nebo pachtýřů pozemků) pozemku určeného k zalesnění, popřípadě svěřenecký fond.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy se poskytují dotace: 
  • na založení lesního porostu (dotace na „zalesnění“),
  • na péči o lesní porost po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění (dotace na „péči“),
  • za ukončení zemědělské výroby na zalesněném zemědělském pozemku, a to po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce zalesnění („náhrada“).
 • Na jednotlivých dílech půdních bloků (DPB) vedených v LPIS je vyznačen příznak vhodnosti pro zalesnění, který vznikl proložením vrstvy vhodné k zalesnění do vrstvy LPIS. Zájemce o zalesnění zemědělského pozemku si může ve veřejném LPIS zjistit, zda díl půdního bloku má tento příznak, který zakládá možnost poskytnutí dotace na jeho zalesnění (možnost revize vhodnosti dílu půdního bloku k zalesnění je popsána v kap. 5).

Forma a výše podpory:

 • Sazby dotace v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy: 
  • Zalesnění 1. dřevinami jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 3 035 EUR/1 ha 2. ostatními dřevinami nevyjmenovanými v bodě 1 činí 2 100 EUR/1 ha.
  • Péče o lesní porost 1. pro dřeviny jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska a jasan činí 669 EUR/1 ha/rok 2. pro ostatní dřeviny nevyjmenované v bodě 1 činí 298 EUR/1 ha/rok.
  • Náhrada na pozemku, který byl v LPIS před jeho zalesněním veden s kulturou 1. standardní orná půda, vinice, chmelnice, ovocný sad, školka a jiná trvalá kultura činí 488 EUR/1 ha/rok 2. travní porost, úhor, trvalý travní porost a jiná kultura činí 161 EUR/1 ha/rok.

Specifika a omezení:

 • Aktualizace:
 • Dochází k vynětí dřeviny jedle obrovská (JDO) z původní tabulky nařízení vlády č. 185/2015 Sb., a tím i k vyloučení této dřeviny z podpory v rámci tohoto opatření (v příloze č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb. není JDO uvedena u žádného z rámcově vymezených CHS).
 • Vyjímají se některé CHS u dřevin stávajících, např. CHS 45 u borovice lesní a CHS 47 u smrku ztepilého (smrk není ani v CHS 43 a 45) nebo se odstraňují CHS 31 a 35 (v nové legislativě již neexistují). ¾ Dochází k navýšení minimálního počtu sadebního materiálu u dubu zimního v CHS 25 a 45 z 8 na 10 tisíc kusů na 1 hektar (v souladu s minimálními počty sazenic uváděnými vyhláškou č. 139/2004 Sb.).
 • Potřeba aktualizace této tabulky vznikla v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů k 1. 1. 2019. Znění novelizované tabulky plně respektuje stávající právní předpisy – lesní zákon a jeho prováděcí předpisy, zejména vyhlášku č. 298/2018 Sb. a vyhlášku č. 139/2004 Sb.
 • Z možnosti žádat o dotaci na zalesnění (i následnou péči a náhradu) je vyloučen subjekt, který je příspěvkovou organizací (kód právní formy 331) nebo organizační složkou státu (kód právní formy 325).
 • Žadatel může podat v daném kalendářním roce pouze 1 žádost o poskytnutí dotace na zalesnění, tzn., že pokud zalesňuje více pozemků (postupně, nebo např. jeden na jaře a jeden na podzim), podává tuto žádost, na které deklaruje všechny pozemky, až po zalesnění posledního pozemku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru