Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Řešení mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v Olomouckém kraji

shutterstock_151043639.jpg-150x150
Share Button

Dotace je určena na podporu opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: od 29. 3. 2021 do 25. 6. 2021.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora realizace opatření k odstranění havárií a mimořádných situací vzniklých při provozu vodovodů a kanalizací sloužících pro veřejnou potřebu včetně všech souvisejících objektů v majetku obcí, v jejichž důsledku dojde nebo může dojít k nedostatečnému či úplnému znemožnění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou odpovídající platné legislativě nebo k nedostatečnému odvádění odpadních vod včetně odstraňování znečištění a hrozí ohrožení kvality povrchových či podzemních vod.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu  činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu  činí 500 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce.
  • Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>