Přeskočit na obsah

Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní v Olomouckém kraji

Dotace přispívá na podporu opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu: 29. 3.  2021 do 25. 6. 2021.

Příjemci podpory:

  • Obec v územním obvodu Olomouckého kraje velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel nebo i větší, pokud se akce realizuje v místní části o velikosti do 2 000 trvale bydlících obyvatel a celkový počet trvale bydlících obyvatel obce je menší než 3 000.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora realizace opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy.
  • Realizace preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím, odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu činí 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu akci v případě dotačního titulu činí 500 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat více žádostí na různé akce.
  • Na tutéž akci v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru