Přeskočit na obsah

RHK Brno — Centrum mezinárodního obchodu — Exportní vouchery

RHK Brno přispívá ke zvýšení exportních schopností místních firem a k jejich vstupu na zahraniční trhy. Vhodní zájemci nyní mohou díky podpoře Jihomoravského kraje v rámci projektu Centrum mezinárodního obchodu využít finanční nástroj v podobě jednorázové dotace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 2. 2023

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (OSVČ), vysoké školy či vědecko-výzkumná centra a obchodní společnosti z řad MSP se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Jihomoravském kraji (tj. např. akciová společnost, společnost s ručením omezením, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení), státní podnik nebo družstvo s potenciálem pro mezinárodní obchod, podnikající na základě platného živnostenského oprávněnízapsané v relevantním rejstříku a splňující definici malého a středního podniku.

Typy podporovaných aktivit:

 • Poskytnutá podpora se může týkat:
  • účasti na mezinárodních veletrzích, výstavách a konferencích (konaných i ve virtuální formě),
  • mezinárodního marketingu (propagační materiály pro potenciální zahraniční zákazníky v tištěné formě (letáky, prospekty, brožury, katalogy, produktové listy atp.), v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace), inzerce v zahraničním tisku a na specializovaných portálech apod.; to vše v cizích jazycích a včetně grafických návrhů a tisku) či vytvoření  cizojazyčných webových stránek),
  • využití specializovaných individuálních poradenských služeb (např. oslovení potenciálních obchodních partnerů v zahraničí a ověření jejich zájmu o výrobek/službu či analýzy konkrétních oborových příležitostí v zahraničí, komplexní pohled na vybrané teritorium, obor a podmínky pro podnikání, zahrnující charakteristiku trhu, právní a ekonomickou situaci, rešerše ve spojení s právy duševního vlastnictví apod).

Forma a výše podpory:

 • Poskytnutá dotace pokrývá maximálně 75 % ceny zakázky, a to až do výše 50 000 Kč. Zbylá část je kofinancována z vlastních zdrojů.
 • Veřejná podpora označuje jakoukoliv finanční podporu, kterou soukromé podniky získávají z veřejných zdrojů. Není podstatné, zda podporu poskytuje stát, kraj, město, státní fond nebo třeba státem vlastněná banka. Stejně tak není podstatné, zda se jedná o podporu ze státního rozpočtu, evropských fondů či vlastních zdrojů společností pod kontrolou státu. Je však potřeba stanovit hranici, kdy veřejná podpora má jen omezený dopad na hospodářskou soutěž a přeshraniční obchod. Tato hranice je 200 tisíc eur v průběhu jakýchkoliv tří po sobě jdoucích let.
 • Výše celkové podpory bude vyčíslena návazně po podpisu dohody.

Specifika a omezení:

 • Příjemce dotace se pak také zavazuje, že při propagaci projektu bude uvádět Jihomoravský kraj jako poskytovatele části finančních prostředků. Propagační materiály a další výstupy této služby tak musí být označeny povinnými prvky publicity, tj. logem projektu CMO a JMK (dodáme na vyžádání) a standardním textem v příslušném cizím jazyce a patřičně zdokumentován (foto apod.).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru