Přeskočit na obsah

ROP Moravskoslezsko 4.1 – 05 Rozvoj venkova

Dotace zaměřená na rozvoj obcí od 500 do 4999 obyvatel v Moravskoslezském kraji má za cíl nejen obnovu, rekonstrukci a modernizaci venkovského prostoru, ale také výstavbu nových komunikací, rozšiřování občanské vybavenosti muzeí, kulturních domů, rekonstrukci a vybavení zdravotnických zařízení, modernizaci škol a současné rozšiřování volnočasových aktivit,  nebo rekonstrukci a využití zchátralých objektů a  mnoho dalšího pro zvýšení atraktivity venkovských obcí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat od 11. března 2015 do 8. června 2015 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce a města s počtem obyvatel od 500 do 4 999 (tj. 500 až 4 999 včetně).
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované a založené dobrovolnými svazky obcí a obcemi s počtem obyvatel od 500 do 4 999 včetně.
 • Nestátní neziskové organizace, realizující projekt v obci s počtem obyvatel od 500 do 4 999 včetně.
 • Zájmové sdružení právnických osob (MAS, tj. místní akční skupiny vzniklé pro aktivity LEADER) realizující projekt v obci od 500 do 4 999 obyvatel včetně
 • Soukromé školy v obcích od 500 do 4 999 obyvatel včetně

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova, rekonstrukce, modernizace a estetické zlepšení venkovského prostoru, veřejných prostranství, včetně veřejných prostranství na sídlištích (jako součást komplexních projektů veřejných prostranství bude podporováno např. veřejné osvětlení, mobiliář, místní rozhlas a výsadba veřejné zeleně vesnic, rekonstrukce památek1, místních atraktivit a ostatních důležitých prvků venkovského dědictví).
 • Rekonstrukce, případně výstavba nových místních komunikací, jsou-li součástí úprav centra obce nebo přiléhají-li k významným objektům obce nebo je-li na nich ohrožena bezpečnost chodců.
 • Rozšiřování kulturní občanské vybavenosti typu muzeí, divadel, knihoven, výstavních prostor a komplexně/multifunkčně řešených kulturních domů. Zvyšování atraktivity venkovských obcí, zachování a rozvoj identity venkovských oblastí, venkovského kulturního prostředí (zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod.).
 • Výstavba, obnova, rekonstrukce a vybavení zařízení pro služby pro obyvatelstvo a podniky – objekty občanské vybavenosti, např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, veřejné správy, ochrany obyvatelstva (např. hasičské zbrojnice sloužící pro potřeby hasičských záchranných sborů) a další budovy a zařízení zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu jako např. základní obchodní infrastruktura (tržnice) či veřejné sportovní objekty sloužící převážně širší veřejnosti. Nebude podporováno přístrojové vybavení zdravotnických služeb ani vybavení hasičů hasičskou technikou sloužící k hašení požárů (včetně hasičských vozů),
 • Zkvalitnění infrastruktury pro vzdělávání u škol a školských zařízení (dle zákona č. 561/2004): výstavba, obnova, rekonstrukce škol a školských zařízení (vyjma komplexních opatření ke snížení tepelné ztráty), modernizace vybavení škol, které odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky, podpora komunitní role mateřských a základních škol (vybavení pro další vzdělávání, poskytování komunitních služeb, tj. např. mateřská centra apod.) a aktivního využívání volného času dětí a mládeže při školách a školských zařízeních.
 • Rozšiřování volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zařízení a ploch využitelných pro spolkové, sportovní a zájmové aktivity obyvatel. Jedná se o zařízení a aktivity klubového, zájmového a spolkového typu pro aktivní trávení volného času (např. klubovny, prostory pro zájmové kroužky, kurzy, hobby centra, spolky apod., dále hřiště, sportoviště, apod.),
 • Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu – rozvoj terénních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a pozdějších předpisů, dále pak služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce,
 • Rekonstrukce a využití zchátralých objektů a nevyužívaných ploch (tzv. brownfields) pro rozšiřování občanské vybavenosti, rozšiřování ploch zeleně a pro podnikání. Bude podporována regenerace brownfields, které budou využívány z více než 50 % pro jiné účely než pro výrobu a strategické služby — tato aktivita musí být spojena s novým využitím plochy nebo objektu ve smyslu výše uvedených podporovaných aktivit. Nebude podporována pouhá příprava rozvojové plochy nebo objektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 2 mil Kč.
 • Dotace bude poskytnuta v 1. čtvrtletí 2016. Nebudou poskytovány průběžné platby. Příjemci dotace předloží pouze jednu žádost o platbu, zahrnující způsobilé výdaje proplacené dodavatelům od1.1.2014 do 31.12.2015.
 • Finanční alokace pro výzvu bude stanovena Výborem Regionální rady nejpozději během 1. čtvrtletí 2016 za předpokladu volných prostředků v ROP MS. Dotaci obdrží všechny projekty, které projdou úspěšně hodnocením. Procento dotace bude stejné pro všechny projekty.

Specifika a omezení:

 • Jedná se o nový formát výzvy pro zajištění profinancování veškerých finančních prostředků alokovaných v rámci Programového období EU 2007–2013. O přidělení dotace bude tedy rozhodnuto až po realizaci projektu, na který má být dotace využita.
 • Velké obsahuje velké množství specifických požadavků.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru