Přeskočit na obsah

ROP MS: Výzva č. 6 Oblast podpory 2.3 Podpora využívání brownfields

V rámci této výzvy lze žádat o dotaci na podporu využívání brownfields v rámci Regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Jedná se o zastavěná území, které však v současnosti jsou málo využívaná či opuštěná a mnohdy mohou představovat ekologické riziko (typicky např. staré průmyslové haly). Podporovanými aktivity v rámci regenerace těchto brownfields je jejich přeměna na veřejná prostranství, či na místo poskytování veřejných služeb či obchodu. Žadatelem může být především kraj, obce či společnosti jimi založené či zřízené nebo veřejnoprávní společnosti.  Dotaci na výše uvedené aktivity lze získat až do výše 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Minimální velikost projektu je 2 mil. Kč, maximální velikost není omezena. Celková alokace na výzvu činí 80 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat nejpozději do 11. 2. 2014, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené.
 • Obce či sdružení obcí a organizace jimi zřízené a založené.
 • Obchodní společnosti splňující definici veřejnoprávního subjektu (společnost je založena v obecném zájmu a financována především státem či veřejnoprávními subjekty).
 • Státní podniky.
 • Veřejné nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro: 
  • Veřejné služby.
  • Veřejná prostranství, zeleň.
  • Obchod, služby.
 • V rámci projektů regenerace brownfields lze podpořit následující aktivity: 
  • Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů.
  • Podpora majetkoprávního řešení lokalit.
  • Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků.
  • Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou zátěž, která spadá do působnosti Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). O závažnosti zátěže bude rozhodovat Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na základě podkladů předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP.
  • Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území vně regenerovaného pozemku po hranici pozemku do 50 % celkových nákladů.
  • Regenerace objektu — pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech. Podpořena bude pouze sanace objektu, nikoliv příprava pro jeho budoucí využití.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých nákladů projektu je 2 mil. Kč, maximální výše není omezena. 
 • Dotace je poskytnuta maximálně ve výši 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Celková finanční alokace na výzvu je 60 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podporovány projekty, s budoucím využitím regenerovaných pozemků a budov v následujících odvětvích: 
  • Projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU (zemědělské výrobky).
  • Zemědělství, rybolov, akvakultura – vymezeno CZ-NACE A 01 — A 03.
  • Stavba lodí, uhelný průmysl, doprava, průmysl syntetických vláken, ocelářský průmysl.
  • CZ-NACE B a C, dále také strategické služby a technologická centra, popř. výzkum a vývoj, pokud by představovaly využití více než 50 % regenerované plochy.
  • Energetika a stavebnictví (CZ-NACE D a F).
  • Velkoplošná obchodní centra (nad 5 000 m² v jednom podlaží).

Doplňující informace:

[mpress_banner banner=“9215”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru