Přeskočit na obsah

ROP SČ 1.1 Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace

Podpora bude zaměřena na projekty výstavby nebo rekonstrukce místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přímé napojení lokalit hospodářského rozvoje na regionální, popř. nadregionální silniční síť. Jedná se tedy o zajištění dopravní obslužnosti k podnikatelským aktivitám, dopravním terminálům (např. vlakové, autobusové nádraží), objektům určeným pro vzdělávání, vědu a výzkum, objektům sloužícím pro cestovní ruch, objektům veřejných služeb apod.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze předkládat od 7.4.2015 nejpozději do 27.5.2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Obce nad 500 obyvatel.
  • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi nad 500 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

  • Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací, které zajišťují nebo vylepšují přístup k existujícím nebo potenciálním lokalitám hospodářského rozvoje ve vlastnictví obcí, v obcích nad 500 obyvatel. Do způsobilých výdajů je možné zahrnout rovněž parkovací plochy, které jsou součástí  řešené komunikace. Musí se však jednat pouze o podélné nebo příčné stání u krajnice (popř. řešení pomocí zálivu) a výdaje spojené s parkovacími plochami lze uznat pouze do 15 % základních rozpočtových nákladů přímo souvisejícího úseku místní komunikace.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových uznatelných výdajů na jeden projekt činí 3 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových nákladů na jeden projekt činí 10 000 000 Kč.
  • Míra dotace činí 85% z uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Program je určen pro žadatele ze Středočeského kraje.
  • Žadatel je oprávněn předložit pouze jednu žádost v rámci vyhlášené výzvy.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru