Přeskočit na obsah

ROP SZ Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Dotace na zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu, zvýšení nabídky a kvality infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění infrastruktury regionálního významu pro rozvoj vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví.

Příjem žádostí:

 • Od 28. ledna 2015 do 20. března 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje v případě projektů realizovaných ve městech od 5 000 obyvatel.
 • Organizace zřízené či založené krajem v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.
 • Nestátní neziskové organizace v případě projektů realizovaných na území měst a obcí od 5 000 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace a fyzická obnova středních škol.
 • Modernizace vybavení středních škol a vyšších odborných škol (např. vybavení pracovních dílen, laboratoří a počítačových učeben).
 • Revitalizace a modernizace stávajících objektů za účelem využití pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, včetně knihoven regionálního významu.
 • Úpravy vzdělávací infrastruktury v návaznosti na potřeby dalšího vzdělávání (např. polyfunkční vybavení učeben s ohledem na kombinované využití pro běžné stupně škol a další vzdělávání v rámci komunitních škol, modernizace a dostavba knihoven, včetně nákupu ICT).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní a týdenní stacionáře, chráněné bydlení, domovy pro osoby se zdravotním postižením).
 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení včetně nových technologií (vytvoření komplexní infrastruktury v oblasti emergenční a akutní péče, malá centra primární zdravotní péče, zdravotnické přístroje, zdravotnické laboratoře, informační centra a jejich vybavení, podpora optimalizace logistických a obslužných procesů).

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.
 • Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout, v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných způsobilých výdajů projektů
 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 30 mil. Kč.

Specifikace a omezení:

 • Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtu krajů, obcí a veřejných neziskových organizací.
 • Příjemce zajistí částečné spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. V případě, kdy projekty předkládají veřejnoprávní subjekty nebo jimi zřizované organizace, představují vlastní zdroje žadatele zároveň veřejné zdroje ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj:
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru