Přeskočit na obsah

ROP SZ Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Dotaci na regeneraci a revitalizaci městských částí a nevyužitých objektů mohou získat kraje, města a jimi zřízené či založené organizace, dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace a školská a vzdělávací zařízení. Zvýšením atraktivity městských částí a objektů a jejich opětovným využitím bude podpořen ekonomický a společenský rozvoj malých a středních měst. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci budou přijímány nejpozději do dne 24. 2. 2015 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli.
 • Obce — města s 5000 – 49 999 obyvateli.
 • Dobrovolné svazky obcí, jejichž členem je alespoň jedno město s 5000 – 49 999 obyvateli.
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na město s 5000 – 49 999 obyvateli.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazenou do školského rejstříku, v případě projektů realizovaných ve městech s 5000 – 49 999 obyvateli.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace, modernizace, zatraktivnění a doplnění chybějící občanské a technické infrastruktury.
 • Obnova historických a kulturních památek.
 • Modernizace, obnova a rozvoj městských center, náměstí, veřejných prostranství a zeleně, včetně doplňkové infrastruktury.
 • Výstavba zdravotnických zařízení.
 • Regernerace brownfields.
 • Modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů.
 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, objektů pro volný čas, komunitní život a veřejný sektor.
 • Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené.
 • Související projektová příprava, projektová dokumentace, architektonická soutěž, projektová spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 5 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových  způsobilých výdajů na jeden projekt činí 25 000 000 Kč.
 • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU může dosáhnout až 85 %.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace projektů je Region soudržnosti Severozápad.
 • Možnost podpory se týká projektů, které jsou realizovány ve městech s 5000 — 49 999 obyvateli.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru