Přeskočit na obsah

ROP SZ Výzva č. 63 — 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Dotace na revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí, na infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů a na infrastrukturu pro hospodářský rozvoj. Hlavní  cíl  prioritní  osy je oživení  a  vyvážený  rozvoj  venkovských  oblastí  a  jejich  komunit prostřednictvím realizace cílených integrovaných projektů vycházejících z místní poptávky.

Příjem žádostí:

 • Od 25. srpna 2014 do 25. září 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje v případě projektů realizovaných na území obce s 500 – 4 999 obyvatel.
 • Obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 –4 9996.
 • Organizace zřízené či založené městem či obcí s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999 nebo krajem.
 • Dobrovolné svazky obcí v případě realizace projektů s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999.
 • Nestátní neziskové organizace, v případě realizace projektu s převažujícím dopadem na obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 – 4 999.
 • Školská a vzdělávací zařízení s právní subjektivitou zařazená do školského rejstříku v případě projektů realizovaných na území měst a obcí v rozmezí 500 – 4 999 obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Revitalizace, regenerace a rozvoj obcí a jejich částí prostřednictvím:
 • Stavební  obnovy  a  dostavby  veřejných  prostranství  (včetně  „venkovských nezemědělských brownfieldů“), náměstí, architektonických prvků;
 • Rekonstrukce  a  regenerace  zchátralých  objektů a  výrobních  a  jiných  areálů  dříve využívaných  pro  průmyslové,  dopravní,  vojenské  a  administrativní  účely
  (brownfields),  včetně  venkovských  nezemědělských  brownfieldů,  pro  jejich  další využití jako součásti konceptu regenerace určitého území;
 • Dekontaminace a sanace území brownfields (pokud nespadá do působnosti OP ŽP);
 • Výstavby,  rekonstrukce  a  vybavení  objektů  pro  kulturní  a  komunitní  život,  veřejný sektor (včetně značení a úprav pro tělesně postižené);
 • Včetně (pokud je součástí komplexního řešení): rekonstrukce a výstavby chodníků, pěších zón, podchodů, pásů pro cyklisty včetně značení a úprav pro tělesně postižené; rekonstrukce a výstavby veřejného osvětlení; renovace  a  zakládání  veřejných  zelených  ploch,  parků,  rekreačních  zón
  apod. (bez vazby na cestovní ruch); rekonstrukce  a  obnovy  historických  a  kulturních  památek (bez  vazby na cestovní ruch); rekonstrukce, modernizace a výstavba dětských hřišť, veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity;investic do zlepšení dostupnosti a bezpečnosti veřejné dopravy (autobusové zastávky); rekonstrukce a výstavby místních komunikací včetně parkovacích ploch; rekonstrukce  a  výstavby  místní  technické  infrastruktury  včetně  rozvodů datových (komunikačních) sítí; investic  na  podporu  zvýšeného  využití  obnovitelných  zdrojů  energie  (OZE) ve venkovských obcích.
 • Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů:
 • Výstavba,  rekonstrukce,  modernizace  a  vybavení  vzdělávacích  institucí  včetně vybavení ICT (střední a vyšší odborné školství, celoživotní vzdělávání, APZ, knihovny);
 • Výstavba,  rekonstrukce,  modernizace  a  vybavení  institucí  sloužících  skupinám ohroženým  vyloučením  ze  společnosti,  podporující  sociální  začlenění  uživatele do společnosti;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zdravotnických zařízení;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti;
 • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory.
 • Infrastruktura pro hospodářský rozvoj:
 • Rekonstrukce  a  regenerace  zchátralých  objektů a  výrobních  a  jiných  areálů  dříve využívaných  pro  průmyslové,  dopravní,  vojenské  a  administrativní  účely(brownfields) pro nové využití — ekonomické aktivity nevýrobní povahy a občanskou vybavenost včetně rozšíření o nové sousedící plochy;
 • Rekonstrukce a  výstavba související technické infrastruktury (kanalizace, vodovody, osvětlení, značení), včetně rozvodů datových (komunikačních) sítí;
 • Rekonstrukce a výstavba přístupových komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) může dosáhnout až 85 % celkových způsobilých výdajů projektů. Výše podpory ze Strukturálních fondů EU (ERDF) se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery.

 • Míra spolufinancování z veřejných zdrojů ČR (národní veřejné zdroje) musí dosáhnout v návaznosti na poskytnuté zdroje Strukturálních fondů EU, minimálně 15 % z celkových veřejných působilých výdajů projektů.
 • Spolufinancování ČR bude zajištěno z rozpočtu krajů, obcí a veřejných neziskových organizací.

 • Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 2 mil. Kč.
 • Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 5 mil. Kč.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s., Petra Králíčková, @: petra.kralickova@cyrrusadvisory.cz, T: 775 475 301

Podívejte se také na článek k této výzvě Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury od redaktorů webu Dotacni-noviny.cz.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru