Přeskočit na obsah

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod — Královéhradecký kraj

Dotace na projektování a výstavbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k zajištění rozvoje vodohospodářské infrastruktury obcí Královéhradeckého kraje o velikosti do 2 000 obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2024, 8:00 do 29. 03. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obec, městys, město podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se sídlem na území Královéhradeckého kraje s maximálním celkovým počtem 2000 trvale bydlících obyvatel.
 • Svazek obcí vytvořený podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se sídlem na území Královéhradeckého kraje bez omezení celkového počtu obyvatel s tím, že příslušný projekt může být realizován pouze ve sdružené obci do 2000 trvale bydlících obyvatel.
 • Obchodní společnost.
 • Příspěvková organizace.
 • Vlastník vodního díla.
 • Osoba s právem odebírat vodu.

Typy podporovaných aktivit:

 • a) Náklady na výstavbu nové oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů.
 • b) Náklady na výstavbu nové jednotné kanalizace v případě, že v dané obci je již vybudována kanalizace jako jednotná. Podmínkou je zajištění čištění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále také „NV č. 401/2015 Sb.“).
 • c) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb čistíren odpadních vod, např. intenzifikace nebo rekonstrukce (technické zhodnocení) s cílem splnění limitů dle NV č. 401/2015 Sb.
 • d) Náklady na výstavbu nových vodovodních řadů pro veřejnou potřebu včetně souvisejících vodárenských objektů.
 • e) Náklady na výstavbu nebo změnu staveb směřujících ke zkvalitnění technologie úpravy vody, akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody.
 • f) Náklady na zpracování projektové dokumentace staveb: 
  • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení,
  • projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
  • projektová dokumentace pro provádění stavby.
 • g) V rámci téhož projektového záměru smí žadatel souběžně nebo postupně žádat o dotaci na více typů projektových dokumentací dle bodu f., přičemž celková částka přiznané dotace na projektovou přípravu jednoho projektového záměru nesmí překročit 300.000 Kč. Nepřípustné je účelové rozdělování (etapizace) projektových dokumentací do více žádostí o dotaci s cílem obejít maximální limit dotace stanovený pravidly na jeden projektový záměr věcně vymezený předpokládaným jedním stavebním povolením nebo jedním výběrovým řízením na zhotovitele stavby nebo samostatným rozhodnutím souběžného poskytovatele dotace.
 • h. Žadatel smí uplatnit více žádostí o dotaci dle bodu g. tohoto odstavce, a to maximálně do tří po sobě jdoucích uzávěrek pro příjem žádostí o dotaci z programu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 000 Kč.
 • Maximální částka dotace na zpracování jednoho typu projektové dokumentace činí 300 000 Kč.
 • Maximální částka dotace na realizaci stavby nebo její části (etapy) dle žádosti o dotaci nepřekročí 3 500 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na dosažených uznatelných nákladech projektu činí 70 %, konkrétní výše podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Královéhradeckého kraje.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout na projekt z účelu 1, který byl k datu podpisu dotační smlouvy stavebně ukončen (investorovi bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo povolení ke zkušebnímu provozu) nebo bylo k datu podpisu dotační smlouvy ukončeno jeho financování (byly uhrazeny všechny uznatelné náklady projektu).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru