Přeskočit na obsah

SF ŽP — Výzva č. 1/2017 IFN

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Výzvu pro předkládání žádostí o podporu poskytovanou v rámci Inovativních finančních nástrojů. Podpora je poskytována formou půjčky z prostředků EU dle Směrnice MŽP č. 8/2017 8 o poskytování finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky a na základě Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–20209 . Podpora může být dále v této výzvě na základě Směrnice poskytnuta i ve formě dotace SFŽP na posílení vlastních zdrojů žadatele.

Příjem žádostí:

 • Termín příjmu žádostí je do 31. 12. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Kraje.
 • Obce a města.
 • Svazky obcí.
 • Organizační složky státu.
 • Státní podniky.
 • Státní organizace.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Vysoké školy a školská zařízení.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby – podnikající.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
 • Společenství vlastníků jednotek.
 • Zájmová sdružení právnických osob.

Forma a výše podpory:

 • Podpora může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do výše limitu veřejné podpory (dotace + hrubý grantový ekvivalent půjčky). Minimální výše půjčky je 35 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše dotace SFŽP je 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. Dotaci SFŽP je možné poskytnout pouze v kombinaci s půjčkou.

Typy podporovaných projektů:

 • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem Unie.
 • Rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích k omezení emisí znečišťujících životní prostředí (použití tzv. nejlepších dostupných technik (BAT) a nově vznikajících technik uvedených např. v referenčních dokumentech o BAT).

Specifika a omezení:

 • Poskytnutí podpory je podmíněno schválením žádosti o podporu na základě kladného vyhodnocení úvěrové způsobilosti dle Směrnice a specifické přijatelnosti dle PrŽaP. Žadatel je povinen při realizaci projektu postupovat v souladu s podmínkami určenými pro projekty SC 3.5.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru