Přeskočit na obsah

SFPI — Poskytnutí podpory na výstavbu nájemních bytů v rámci programu Nájemní bydlení

Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 5. 2023. 
 • Výzva má průběžný charakter bez předem stanoveného data ukončení. O ukončení výzvy bude Fond informovat 30 dní před jejím ukončením.
 • Státní fond podpory investic oznamuje, že dne 31. srpna 2023  byl ukončen příjem žádosti do programu Nájemní bydlení z důvodu vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která má své sídlo na území:
  • a) některého z členských států EU;
  • b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru; nebo
  • c) Švýcarské konfederace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora na výstavbu nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.
 • Předmětem podpory je vznik nájemních bytů, které mohou vzniknout výstavbou. Výstavbou se přitom rozumí:
  • novostavba nájemního bytu v bytovém domě;
  • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou stavebních úprav v rodinném domě;
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne nájemní byt, s výjimkou nástavby nebo přístavby v rodinném domě, pokud nevznikne z rodinného domu bytový dům;
  • stavební úprava rodinného domu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  • stavební úprava bytového domu s byty, které nejsou způsobilé k bydlení, pokud vznikne bytový dům s byty způsobilými k bydlení;
  • stavební úprava bytu, který je nezpůsobilý k bydlení, pokud vznikne byt způsobilý k bydlení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 800 000 000 Kč.
 • Z toho určeno pro územní samosprávné celky: 500 000 000 Kč.
 • Z toho určeno pro jiné právnické osoby: 300 000 000 Kč.
 • Podpora je poskytována formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo kombinací dotace a zvýhodněného úvěru, přičemž:
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
 • Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
 • Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.
 • Úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku, přičemž ho lze poskytnout, pokud je dostatečně zajištěn ve prospěch SFPI alespoň do jeho nesplacené výše a žadatel prokáže schopnost úvěr splácet.
 • Maximální doba splácení úvěru je 30 let.
 • Úroková sazba se stanovuje ze základní sazby EU pro ČR platné ke dni nabytí účinnosti smlouvy a z příslušné rizikové přirážky určené podle aktuální úvěruschopnosti klienta a podle zajištění úvěru. Úroková sazba je však vždy snížena až o 3procentní body, nejméně však ve výši 1 % a nejvýše ve výši 3 % ročně, zároveň je fixní po celou dobu splácení úvěru.
 • Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
 • V rámci výzvy může být 1 projekt podpořen v případě:
  • a) úvěru až do výše 111,6 mil. Kč;
  • b) dotace až do výše do 31 mil. Kč;
  • c) kombinace dotace až do výše 31 mil. Kč a úvěr až do výše 80,6 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podporu lze využít na vznik nových bytů či rekonstrukci bytů, které nejsou způsobilé k bydlení. Naopak podporu nelze získat na rekonstrukci bytů, které jsou způsobilé k bydlení.
 • Podlahová plocha nájemního bytu nepřekročí 120 m², podporu lze poskytnout pouze do výše nákladů na výstavbu 80 m² podlahové plochy nájemního bytu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru