Přeskočit na obsah

SFPI — Program Regenerace sídlišť

Dotace a úvěry pro obce na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Úvěr je poskytován pouze s přiznanou dotací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 15. prosince 2020.

Příjemci podpory:

 • Příjemcem dotace je obec.

Typy podporovaných projektů:

 • Přeměna městských sídlišť na víceúčelové celky a všestranné zlepšení jejich obytného prostředí.
 • a) sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy jako stavbami pro bydlení, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, vystavěnými nepanelovými technologiemi v období let 1945 až 1990 nebo vystavěnými panelovými technologiemi do roku 2000, o celkovém počtu nejméně 100 bytů,
 • b) regenerací veřejného prostranství na sídlišti 
  • 1. výstavba nebo rekonstrukce dopravní infrastruktury, zejména oprava nebo výstavba místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek, výstavba protihlukových stěn, výstavba odstavných a parkovacích stání,
  • 2. výstavba nebo rekonstrukce technické infrastruktury, zejména opatření pro zachování nebo zvýšení celkového podílu nezpevněných ploch z důvodu ochrany mikroklimatu a zpomalení odtoku přívalových dešťových vod,
  • 3. odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
  • 4. oprava nebo doplnění veřejného osvětlení,
  • 5. realizace místních protipovodňových opatření,
  • 6. realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
  • 7. úprava veřejných prostranství, zejména oprava stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
  • 8. výstavba veřejných sportovních a rekreačních ploch s příslušným městským mobiliářem a navazující doprovodné úpravy ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním,
  • c) Projektem regenerace veřejného prostranství na sídlišti (dále jen „projekt“) projekt zpracovaný v souladu se zásadami uvedenými v příloze k tomuto nařízení,
  • d) etapou územně, finančně a časově rozlišená část projektu.

Forma a výše podpory:

 •  Dotace může být poskytnuta až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na projekt.

Specifika a omezení:

 • V rámci města lze podat pouze 1 žádost za město. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.
 • Pokud bude za rozčleněné statutární město s městskými částmi nebo městskými obvody podáno více žádostí, mohou být podpořeny maximálně 2 žádosti, a to dle bodového zisku.
 • Spolu se žádostí o dotaci může obec podat žádost o úvěr. Pokud obec prokáže schopnost úvěr splácet, předloží Fond obci příslib úvěru v případě, že má na poskytnutí úvěru prostředky.
 • Udržitelnost projektu musí být 5 let od ukončení realizace projektu. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017–390#p5

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru