Přeskočit na obsah

SFŽP — 1. výzva — Strategické projekty Karlovarského kraje

Dotace na podporu přípravy a realizace strategických projektů, které jsou určeny pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 11. 2022 (12:00 h) do 31. 12. 2023 (12:00 h).

Příjemci podpory:

 • Výzva je určena pro žadatele, jejichž individuální projekty nesou status strategického projektu přiznaného Regionální stálou konferencí Karlovarského kraje. 
  • Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu.
  • Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.
  • Zapsané spolky, Obecně prospěšné společnosti.
  • Ostatní subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva umožňuje v rámci strategických projektů podporovat činnosti, které přispívají k provádění
 • Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi tyto činnosti patří:
  • a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;
  • b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;
  • c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;
  • d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;
  • e) investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (17), včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;
  • f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;
  • g) rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud tato zařízení vyrábějí teplo výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie;
  • h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;
  • i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;
  • j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;
  • k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání; pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;
  • m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;
  • n) jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je stanovena alokace ve výši 2 900 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory není stanovena, maximální výše poskytované podpory nesmí přesáhnout 1 200 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 85 % — 100 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Na daný projekt může být podána jen jedna žádost.
 • Nejzazší termíny realizace projektu jsou stanoveny, do:
  • 31. 12. 2027 pro finanční způsobilost výdajů projektu.
  • 31. 12. 2028 pro ukončení fyzické realizace projektu.
 • Prováděné aktivity musí být realizovány na území Karlovarského kraje. Způsobilé jsou i přípravné a další aktivity realizované mimo uvedený region, pokud je nezbytnost těchto aktivit doložena v rámci studie proveditelnosti a jejich primární dopad je v území regionu OP ST.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru