Přeskočit na obsah

SFŽP ČR — Obnova infrastruktury pro životní prostředí

Obnova poničené vodohospodářské infrastruktury, obnova infastruktury v oblasti odpadového hospodářství. Odstranění odpadu či odpadům podobného materiálu vzniklého v důsledku likvidace následků živelní pohromy včetně jeho zpracování, odvozu a podpory využití (včetně ekologického odstranění nevyužitelného materiálu), včetně technické sanace ploch.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 7. 2021, 10:00 do 31. 12. 2021, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.
 • Prodlouženo: do 31. 12. 2022, 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci infrastruktury – obce, fyzické osoby, právnické osoby, s výjimkou politických stran, politických hnutí a organizačních složek státu. Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Obce mohou nyní žádat mimo jiné také dotaci na odstranění materiálů, které nespadají do klasifikace odpadu jako třeba dřevní hmota. Obce získají také více času pro podání své žádosti.
 • Předmětem podpory je obnova poničené a poškozené infrastruktury živelní pohromou dne 24. 6. 2021.
 • Budou podporovány následující aktivity: 
  • obnova vodohospodářské infrastruktury (vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2021 Sb., o vodovodech a kanalizacích), – zejména obnovy objektů čistíren odpadních vod, čerpacích stanic, úpraven vod, vodojemů, zdrojů vody, apod.;
  • čištění vodohospodářské infrastruktury, včetně kamerových průzkumů stavu sítí, apod.;
  • obnova infrastruktury a objektů pro individuální čištění odpadních vod a individuální zásobování nemovitostí vodou – zejména obnova domovních čistíren odpadních vod, čistění lokálních zdrojů vody, obnova připojení na vodovodní a kanalizační řady, apod.;
  • obnova ostatní vodohospodářské infrastruktury – zejména obnova a čištění dešťové kanalizace, obnova malých vodních nádrží, odstranění následků v tocích a vodních dílech apod.;
  • obnova odpadové infrastruktury – zejména obnova sběrných dvorů, kompostáren, kontejnerů na svoz a sběr odpadů, apod.

Forma a výše podpory:

 • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 30 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 12 mil. Kč.
 • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být realizovány na území zasaženém živelní pohromou dne 24. června 2021.
 • Fond je oprávněn rozhodnout o případné nezpůsobilosti aktivity nenaplňující cíl výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru