Přeskočit na obsah

SFŽP ČR — Výzva č. 1 „Rago“ — II. kolo — financováno z Norských fondů 2014–2021

Dotace na projektové záměry, které musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 10. 2021 do 13. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).
 • Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call‑1 Rago získali hodnocení projektového námětu doporučeno/doporučeno s výhradou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;
 • pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR či běžně využívány ke komerčním účelům nebo projekty při jejichž realizaci jsou využívány „vysoce inovativní (highly inovative)“ technologie;
 • pilotní a demonstrační projekty, které jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí nebo jsou realizovány v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;
 • podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 150 254 598 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 26 000 000 Kč.
 • Maximální míra podpory projektu činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Projekty musí být zrealizovány do 30. 4. 2024.
 • Výzva je vypsána jako dvoukolová.

 • V prvním kole výzvy jsou posuzovány projektové záměry. Ty záměry, které expertní komisí doporučí k podpoře, může žadatel předložit do druhého kola formou standardní žádosti o finanční podporu.
 • Do druhého kola výzvy jsou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru