Přeskočit na obsah

SFŽP ČR — Výzva č. 3B „Trondheim“ — II. kolo — financováno z Norských fondů 2014–2021

Dotace na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 9. 2021 do 24. 11. 2021.

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace). 
  • Žádat mohou pouze ti žadatelé, kteří v prvním kole výzvy Call-3B Trondheim získali hodnocení projektového námětu doporučeno/doporučeno s výhradou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami v rámci výzvy „Trondheim“ jsou realizace opatření, jež vedou prokazatelně ke snížení koncentrací léčiv a jejich metabolitů obsažených v odpadních vodách a následně i vodách povrchových. 
  • Pilotní a demonstrační projekty založené na instalaci pokročilých technologií čištění odpadních vod s cílem redukovat zvýšené koncentrace léčiv v nich obsažených. Podporovány budou instalace jak přímo u zdroje (např. zdravotnická zařízení), tak na komunálních čistírnách odpadních vod.
  • Realizace projektů, jež využívají přírodní a přírodě blízké procesy k prokazatelnému snížení obsahu léčiv v odpadních vodách (umělé mokřady / kořenové čistírny), případně jiné ověřené inovativní technologie s obdobným efektem.
  • Doplňkové aktivity typu organizačních a dalších preventivních opatření u významných producentů odpadních vod se zvýšenou koncentrací léčiv spočívající v separaci takzvané „žluté vody“ (např. sběr urine bagů a další způsoby separace) ještě před vstupem na lokální čistírnu odpadních vod nebo do veřejné kanalizace. Tato opatření nemohou být realizována samostatně, ale pouze jako doplňková.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace výzvy je 93 600 572 Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 26 000 000 Kč.
 • Míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány do termínu ukončení jejich plánované realizace, nejpozději však do 30. dubna 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru