Přeskočit na obsah

SFŽP — Kotlíkové dotace

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. října 2021 do (bude upřesněno).

Příjemci podpory:

 • Domácnosti s nižšími příjmy:
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu). 
  • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti – osob bydlících společně se žadatelem – jsou průměrovány,
  • sledovány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek,
  • domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci,
  • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.
 • Ostatní domácnosti:
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu).

Typy podporovaných aktivit:

 • Domácnosti s nižšími příjmy
 • Dotace lze čerpat: 
  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
 • Typy podporovaných zdrojů tepla: 
  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
  • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013),
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).
   • V případě plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
 • Kraje mají povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.
 • Ostatní domácnosti:
 • Dotace lze čerpat: 
  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj,
  • na výměnu lokálních topidel sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
  • u bytového domu na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající, jako palivo zemní plyn.
 • Podporované typy zdrojů: 
  • kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+, pro kotle s ruční dodávkou paliva povinná instalace akumulační nádrže),
  • lokální zdroje na biomasu (sálavé a teplovzdušné: třída A+, s teplovodním výměníkem: třída A++),
  • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění (min. energetická třída A++),
  • tepelná čerpadla vzduch-vzduch (min. energetická třída v režimu vytápění A++),
  • tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému,
  • plynové kondenzační kotle (min. energetická třída A) – pouze pro žádosti podané a zrealizované či uhrazené do 30. 4. 2022,
  • napojení na soustavu zásobování teplem,
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla – pouze pro bytové domy.

Forma a výše podpory:

 • Domácnosti s nižšími příjmy
  • Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě, kde lze využít odborné poradenství. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 
   • Plynový kondenzační kotel — 100 000 Kč.
   • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva — 130 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo — 180 000 Kč.
  • Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.
 • Ostatní domácnosti:
  • Podpora bude poskytována formou dotace na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity: 
   • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva — Rodinný dům 80 000 Kč, Bytový dům 25 000 Kč /b.j.
   • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet — Rodinný dům 100 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody — Rodinný dům 100 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody — Rodinný dům 80 000 Kč, Bytový dům 30 000 Kč/b.j.
   • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému — Rodinný dům 140 000 Kč.
   • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch — Rodinný dům 60 000 Kč, Bytový dům 18 000 Kč/b.j.
   • Plynový kondenzační kotel (pouze u žádostí podaných a zrealizovaných či uhrazených do 30. 4. 2022), Rodinný dům 35 000 Kč, Bytový dům 12 000 Kč. 
    • Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) byla podporována pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
    • U bytových domů skončila 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.
   • Napojení na soustavu zásobování teplem — Rodinný dům 40 000 Kč, Bytový dům 10 000 Kč/b.j.
   • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem — Rodinný dům 45 000 Kč, Bytový dům 35 000 Kč/b.j.
   • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla —  Rodinný dům 30 000 Kč.
   • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla — Bytový dům 30 000 Kč/b.j.
  • Způsobilé jsou výdaje na: nákup a instalace nového zdroje a souvisejících prvků, úpravy spalinové cesty, měření a regulace, napojení a úpravy otopné soustavy a akumulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. Za kombinaci s jinými opatřeními v rámci Nové zelené úsporám žadatel získá bonus.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé budou mít k dispozici seznam výrobků a technologií, ze kterého budou moci vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list, o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.
 • V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru