Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SFŽP s podporou Norských fondů 2014–2021 – Výzva SGS-1 Rondane

sustainability-3300869__340
Share Button

Dotace na ochranu ohrožených přírodních biotopů, například k obnově mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadbě původních druhů dřevin nebo k ochraně před invazivními druhy rostlin. Druhou oblastí podpory je ochrana ohrožených rostlinných a živočišných druhů uvedených na tzv. červených seznamech, a to prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. září 2020 (9:00 hod), nejpozději však do 30. listopadu 2020 (12:00 hod).

Příjemci podpory:

 • Veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice (tj. všechny české právnické osoby).

Typy podporovaných aktivit:

 • Opatření na ochranu a zachování ohrožených přírodních biotopů mimo zvláště chráněná území (například: opatření na ochranu proti invazivním druhům rostlin, opatření na obnovu a ochranu mokřadů a zvýšení retence vody v krajině, výsadba původních druhů dřevin).
 • Opatření na ochranu druhů uvedených na červených seznamech prostřednictvím ochrany jejich přirozených stanovišť mimo zvláště chráněná území (například: péče o staré sady, významné stromy, kamenné snosy, vytváření světlých lesů, biotopové úpravy dřevin, tvorba mokřadů, zprostupňování migračních překážek pro živočichy, obnovy otevřených písčin a jiné disturbance a vytváření raných sukcesních stádií, vytváření hnízdišť pro ohrožené druhy).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 130 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 200 000 Kč.
 • Míra podpory činí 90 %.
 • Konečný příjemce zajistí spolufinancování ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. dubna 2024.
 • Povinné přílohy k žádosti:
  • Doklad o vedení bankovního účtu.
  • Komunikační plán projektu.
  • Odborné stanovisko AOPK ČR k žádosti.
  • Doklad o vztahu k pozemku nebo souhlas vlastníka pozemku, pokud je opatření realizováno na konkrétním pozemku.
  • Rozhodnutí, závazná stanoviska či vyjádření orgánů státní správy požadovaný pro daný druh opatření příslušnými obecně závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy.
  • Pověření statutárním zástupcem k podání žádosti, pokud je relevantní.
  • Dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy, pokud je relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>