Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva 1/2019 PU: Zvýhodněná půjčka na vodohospodářské projekty podpořené dotací z OPŽP

Cílem výzvy je poskytnutí půjčky na posílení vlastních zdrojů žadatelů na realizaci vybraných projektů podpořených v rámci OPŽP, prioritní osy 1 (snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod, zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

Příjemci podpory:

 • Obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí; městské části hl. města Prahy; jimi zřizované příspěvkové organizace; obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovaná aktivita 1.1: Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových vod: 
  • 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadní vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikaci čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány);
  • 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod; 1.1.3: odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) je podporováno předmětem podpory zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.
 • Podporovaná aktivita 1.2: Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství: 
  • 1.2.1: výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technické opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě;
  • 1.2.2: výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodových sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Půjčka, která je předmětem této výzvy, je v rámci podpory dotčených ekologických opatření a je proto zvýhodněna oproti obdobným komerčním produktům následovně: 
  • bezúročná půjčka po dobu realizace projektu;
  • zvýhodněná fixní úroková sazba ve výši 0,45 % p. a. je počítána až od 1. 4. následujícího roku po ukončení čerpání půjčky;
  • žádné poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek;
  • úroková sazba odpovídá roční procentní sazbě nákladů (RPSN);
  • jedno kontaktní místo – žádost je administrována společně se žádostí o dotaci OPŽP;
  • zajištění půjčky ve prospěch Fondu lze kombinovat také s dohodou o budoucím vkladu zástavního práva po dokončení realizace podporovaného projektu;
  • administrace a proplácení podpory pro žadatele z jednoho místa v IS IFN Bene-fill SFŽP.
 • Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací z OPŽP a celkovými věcně způsobilými výdaji. Dotace OPŽP, půjčka ze SFŽP, případně podpora z dalších národních veřejných zdrojů (např. dotace z krajů) nesmí přesáhnout 100 % z celkových věcně způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • K Žádosti žadatel přikládá: 
  • Vyhodnocení ekonomiky projektu obsahující tyto ukazatele: Vnitřní výnosové procento, Čistou současnou hodnotu a Diskontovanou dobu návratnosti dle Přílohy č. 1 výzvy.
  • Ekonomické podklady dle právní formy žadatele uvedené v Příloze č. 2 výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru