Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

Cílem dotační podpory je motivovat vlastníky veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podat v období od 1. 12. 2021 od 10:00 hod. do 30. 9. 2022 do 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce; Kraje; Dobrovolné svazky obcí; Státní či národní podniky; Správa železnic, státní organizace; Státní příspěvkové organizace; Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty; Veřejnoprávní instituce; Městské části hl. města Prahy; Příspěvkové organizace Územních samosprávných celků; Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby; Nestátní neziskové organizace, (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky); Církve a náboženské společnosti a jejich svazky; Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění a větrání, opatření zlepšující prostorovou akustiku, opatření zabraňující letnímu přehřívání).
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace elektrické energie.
 • Instalace solárně-termických kolektorů.

Forma a výše podpory:

 • Podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
 • Pro výzvu jsou alokovány celkem 3,285 mld. Kč z prostředků tzv. Národního plánu obnovy.
 • Je možné získat bonifikaci ve výši 5 % pro žadatele, kteří zároveň s realizací energeticky úsporné renovace veřejné budovy realizují systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo 10 % v případě současné instalace obnovitelného zdroje energie.
 • U projektů Státních příspěvkových organizací bude dílčí % podpory navýšeno o 45 %, max. však do 100 % podpory ze způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty ve smyslu této výzvy musí být realizačně ukončeny6 nejpozději do 31. 12. 2025.
 • Všechny podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.
 • Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru