Přeskočit na obsah

SFŽP — Výzva ENERG ETS č. 1/2024 – Modernizace zdrojů, technologií a zařízení v průmyslu v EU ETS

Cílem výzvy je modernizace energetických, výrobních či zpracovatelských zařízení v průmyslu za účelem zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 07. 2024 od 12:00 hod. do 15. 11. 2024 do 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpořeny mohou být pouze projekty, které naplní cíle programu a kritéria přijatelnosti. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit. Předmětem podpory mohou být následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami programu a této výzvy:
  • 1) modernizace (rekonstrukce nebo náhrada) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie či snížení emisí CO2,
  • 2) modernizace (rekonstrukce nebo náhrada), či změna konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie či snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu.
 • Způsobilé jsou technologie, které:
  • a) snižují celkovou spotřebu energie v průmyslových zařízeních v souvislosti s činnostmi, na které je poskytována podpora, nejméně o 20 % ve srovnání se stavem před poskytnutím podpory nebo
  • b) snižují přímé emise skleníkových plynů ze svých průmyslových zařízení, která jsou v současnosti závislá na fosilních palivech jako zdroji energie nebo surovině, alespoň o 40 % ve srovnání se situací před poskytnutím podpory, a to prostřednictvím elektrifikace výrobních procesů nebo přechodem na využití vodíku z obnovitelných zdrojů a vodíku z elektřiny nebo paliv získaných z obnovitelného vodíku jako náhrady fosilních paliv, přičemž pro účely ověření snížení emisí skleníkových plynů je třeba zohlednit také skutečné emise ze spalování biomasy.

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována v souladu s Dočasným krizovým a transformačním rámcem a její maximální intenzita je ve výši:
  • Velký podnik 40 %, Střední podnik 50 %, Malý podnik 60 %.
 • V případě, že dojde ke snížení emisí CO2 o nejméně 55 % nebo o snížení spotřeby primární energie o minimálně 25 %, může být intenzita podpory navýšeno o maximálně 15 p.b.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt může činit 6 mld. Kč. Opatření však umožňuje poskytnout vyšší částky podpory na projekty průmyslové dekarbonizace nebo energetické účinnosti v průmyslových zařízeních provozovaných v rámci odvětví výroby rafinovaných ropných produktů a výroby základních kovů, kdy výše podpory na jeden projekt nesmí přesáhnout 12 mld. Kč.
 • Pro výzvu je stanovena celková alokace 15 mld. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty musí být realizovány5 nejpozději do 36 měsíců od vydání rozhodnutí.
 • Podpořené projekty musí být realizovány na území České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru