Přeskočit na obsah

SFŽP — Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu — Rodinné domy

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 3/2021 o poskytování prostředků Modernizačního fondu ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Příjem žádostí:

 • Platnost od 1. 9. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem o podporu může být pouze:
  • vlastník stávajícího rodinného domu,
  • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,
  • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
  • v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace zřízená v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 • b) Žadatel, případně územně samosprávný celek, za který podává žádost jeho příspěvková organizace, musí zůstat vlastníkem budovy či stavby, na kterou je žádáno o podporu, po celou dobu administrace žádosti, tj. od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výjimky z tohoto ustanovení jsou umožněny pouze v případech uvedených v kapitole 10.

Typy podporovaných aktivit:

 • Oblast A – ZATEPLENÍ.
 • Oblast B — NOVOSTAVBY.
 • Oblast C – ZDROJE ENERGIE.
 • Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory pro oblast A:
  • a) Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 950 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.
 • Výše podpory pro oblast B:
  • Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na jeden rodinný dům. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 4. uvedena ve zdroji.
 • Výše podpory pro podoblasti C.1
  • Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný zdroj. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 6.
 • Výše podpory pro podoblasti C.2
  • Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 8.
 • Výše podpory pro podoblast C.3
  • Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 160 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 9.
 • Výše podpory pro podoblast C.4
  • Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 10.
 • Výše podpory pro podoblast C.4
  • Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 10.
 • Výše podpory pro podoblast C.5
  • Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na vybraný instalovaný systém. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 11.
 • Výše podpory pro podoblast D.1
  • Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou výší podpory na m2 plochy průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy, vegetačního souvrství20 zelené střechy. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka 12. 
 • Výše podpory pro podoblasti D.2
  • Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže. Jednotkové a maximální výši podpory stanovuje tabulka 13.
 • Výše podpory pro podoblast D.3
  • Maximální výši podpory stanovuje tabulka 14.

Specifika a omezení:

 • Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na rodinných domech1 na území České republiky.
 • Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru