Přeskočit na obsah

Služby a činnosti v sociální oblasti v Plzeňském kraji

Cílem dotačního programu je pomoci poskytovatelům v jejich dosavadní činnosti, případně pomoci zavést na území města Plzně aktivitu, která zde ještě není zastoupena, ale je pro rozvoj města potřebná.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. února do 26. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o finanční podporu mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR.
 • Žadatel musí vykonávat veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace lze poskytnout na financování projektů, reagujících na tyto oblasti: 
  • a. dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí;
  • b. podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce;
  • c. aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity a celoživotní vzdělávání seniorů;
  • d. osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra;
  • e. podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany;
  • f. zvyšování informovanosti ohrožené mládeže; g. preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny;
  • h. aktivity podporující integraci cizinců a menšinových aktivit na území města Plzně;
  • i. podpora mobilní specializované paliativní péče nebo domácí péče.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků, vyčleněný v rozpočtu na podporu stanoveného účelu, je 1 500 000 Kč.
 • Maximální částka žádosti je 200 tis. Kč pro žádosti obsahující více projektů a 100 tis. Kč pro žádosti s jedním projektem!
 • Na projekty reagující na oblast h) je možné žádat maximálně částku ve výši 50 tis. Kč!

Specifika a omezení:

 • V případě, že žádost obsahuje více projektů, tak je potřeba pro každý projekt předložit samotný popis projektu (část B žádosti) a samostatný rozpočet (část C žádosti)!

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru