Přeskočit na obsah

Smart akcelerátor v Jihomoravském kraji III — Aktivita — Asistence

Dotace na rozvoj inovačního ekosystému v JMK, zefektivnit organizační struktury a klíčové procesy, posilovat kompetence pro rozvoj výzkumu, vývoje a inovačního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají ve lhůtě od 9. 5. 2023 od 10 hod. do 31. 7. 2023 ve 13 hod. 

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem či provozovnou žadatele na území Jihomoravského kraje, které současně splňují definici výzkumné organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Výzva Asistence má za cíl podpořit přípravu projektů, které splňují parametry tzv. strategické intervence / projektu v pojetí Smart Akcelerátoru. Jde o projekty, které v obecné rovině splňují následující požadavky:
 • prokazatelně a významnou měrou přispívají k dosažení strategického cíle krajské přílohy k RIS3 strategii; v kontextu Jihomoravského kraje má výzva za cíl podpořit přípravu takových projektů, které přispějí k naplňování některého z níže uvedených specifických cílů RIS JMK: 
  • Specifický cíl 3.1. Vybudovat systém plošné osvěty a rozvoje podnikavosti
  • Specifický cíl 5.1. Posilovat mezinárodní atraktivitu výzkumu a vzdělávání v profilových oborech a adresovat výzvy současného světa
  • Specifický cíl 5.2. Mobilizovat partnerství nejlepších výzkumných týmů s firmami
  • Specifický cíl 5.3. Vytvářet příznivé podmínky a posílit vznik firem typu spin-off z výzkumných organizací,
 • posilují spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji (nebo subjektů inovačního prostředí v kraji se subjekty mimo kraj),
 • existují odůvodněné předpoklady, že budou mít přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj v ČR, tj. např. musí prokazatelně prostřednictvím podpory VaV/inovací či lidských zdrojů pro ně přispívat k růstu konkurenceschopnosti firem (přičemž platí, že intervence/projekt na podporu lidských zdrojů musí směřovat k intenzivnější spolupráci a propojení školství/vzdělávání s potřebami hospodářské sféry, jejichž výsledkem by měl být růst produktivity) nebo (ve smyslu 3 nebo 4),
 • slouží k posílení domén inteligentní specializace daného kraje nebo České republiky, přičemž posílením domény se myslí zejména přínos k vytváření konkrétních nových či významně změněných produktů, technologií, postupů (obchodních, řídicích a jiných) či vlastností výrobků, které vedou či povedou k většímu úspěchu firem v dané doméně na trhu, a zpravidla vedou k růstu produktivity a růstu obratu firem v dané doméně specializace.
 • A Projekty, které cílí na zvýšení kvality, relevance a problémové orientace výzkumu, včetně posílení mezinárodní atraktivity, rozvoje dlouhodobé partnerské spolupráce s firmami.
 • B Projekty, které cílí na zlepšení vzdělávání a přípravu talentů, včetně podpory podnikavosti, vytváření podmínek pro vznik spin-off firem, vzdělávání adresujícího výzvy současného světa s vazbou na studia oborů, u nichž existuje současně vysoká poptávka a dostatečná odborná kvalita vysokoškolského pracoviště.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt: 250 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 1 200 000 Kč.
 • Spolufinancování žadatele je v min. výši 20 % z požadované částky. V případě žádosti o maximální výši finančního příspěvku ve výši 1,2 mil. Kč dotaci, je požadována min. výše spoluúčasti žadatele 240 tis. Kč.
 • Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 6 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Minimální délka realizace projektu je 3 měsíce. Maximální délka realizace projektu nesmí přesáhnout 15 měsíců.
 • Projekty musí být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru