Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program obnovy venkova

Dotace na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu).

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotace je možné podávat v termínu do 30. června 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být: 
  • a) obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje,
  • b) dobrovolný svazek obcí vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na území Středočeského kraje, z nichž alespoň jedna obec splňuje podmínku maximálního počtu 2 000 obyvatel a leží na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • A) Tematické zadání OBNOVA VENKOVA 
  • Výstavba, rekonstrukce, modernizace a opravy veřejné infrastruktury (pozemků, staveb, nebo zařízení zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu) v následujících oblastech podpory: 
   • a) dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení,
   • b) technická infrastruktura, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady,
   • c) občanské vybavení, kterým jsou stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,
   • d) veřejná prostranství.
 • B) Tematické zadání PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE v oblasti podpory: 
  • předmětem projektové dokumentace musí být realizace projektu, na který bude podána žádost o dotaci z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce,
  • žádost o dotaci z jiných veřejných zdrojů, než jsou zdroje poskytovatele a příjemce musí příjemce dotace dle tohoto Programu podat nejpozději do tří let od ukončení realizace akce/projektu, na který byla poskytnuta dotace z tohoto Programu,
  • podmínka poskytnutí dotace je zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni „Dokumentace pro stavební povolení“ (DSP), případně zpracování projektové dokumentace vyššího stupně, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Forma a výše podpory:

 • a) Obce do 99 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal,
 • b) obce od 100 do 199 obyvatel mohou podat pouze jednu žádost o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
 • c) obce od 200 do 2000 obyvatel mohou podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obce, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to za předpokladu, že nejsou součástí dobrovolného svazku obcí, který již o dotaci žádal, resp. pak v tomto případě může odpovídat maximální souhrnná výše dotace částce 1 000 Kč na obyvatele, kteří nebyli zahrnuti do výpočtu rozhodného pro stanovení výše dotace, na kterou tento dobrovolný svazek obcí žádal,
 • d) dobrovolný svazek obcí může podat maximálně dvě žádosti o dotaci, minimálně však v částce 100 000 Kč, a to do maximální souhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele obcí stanovených dle následujícího odstavce, přičemž do maximální souhrnné výše nelze zahrnout částku, na kterou jednotlivé obce tohoto svazku žádaly o dotaci dle písmena a) nebo písmena b) nebo písmena c) tohoto odstavce.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • V případě, kdy bude žadatelem svazek obcí dle odstavce 1 písmena b) tohoto Článku, lze do počtu obyvatel rozhodných pro výpočet maximální výše dotace v souladu s odstavcem 2 písmenem d) tohoto článku zahrnout počty obyvatel pouze těch obcí, které mají maximální počet 2 000 obyvatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru