Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Drobné vodohospodářské projekty

Dotace na podpora projektů, zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel Středočeského kraje a řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. února 2022 od 9:00 hodin do 25. února 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • a) Obec na území Středočeského kraje do 2 000 obyvatel,
 • b) DSO – vzniklý v souladu s § 49 až § 53 zákona 128/2009 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rovněž na území Středočeského kraje. Součástí dobrovolného svazku obcí mohou být pouze obce do 2 000 obyvatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Drobné vodohospodářské projekty: 
  • a) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí“,
  • b) „výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů“.
 • Tematické zadání je zaměřeno na výstavbu a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních sítí vč. souvisejících objektů (ČOV, úpravna vody, zásobárny vody apod.) ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení obcí, zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a splnění ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci tematického zadání „Drobné vodohospodářské projekty“ na 1 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí v rámci tematického zadání „Drobné vodohospodářské projekty“ 10 % celkových uznatelných nákladů projektu.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci nelze poskytnout v rámci tematického zadání „Drobné vodohospodářské projekty“ na projekty, které jsou spolufinancovány z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU. Na tyto projekty lze podat žádost o dotaci ze Středočeského Infrastrukturního fondu – tematické zadání životní prostředí. V případě, že je projekt, který je součást žádosti již podpořen z jiných dotačních titulů ze státního rozpočtu a rozpočtu EU, nemá žadatel o dotaci nárok a bude žádost o dotaci vyřazena z dotačního řízení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru