Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Středočeský kraj – Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol

architecture-1122359__340
Share Button

Dotace na rozvoj a obnovu regionálního školství a na zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury na území Středočeského kraje a tím přispívají k celkovému rozvoji Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. dubna 2020 od 9:00 hodin do 4. května 2020 do 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obec, dobrovolný svazek obcí na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • A Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol:
  • a) Projekty podpořené ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora a rozvoj regionů 2019+ v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul 117d8219E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (týká se pouze školních budov), určeno pro dodatečné příjemce dotace (náhradníky).
  • b) Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu 298280 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí“.
  • c) Projekty podpořené ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“.
 • B Životní prostředí:
  • a) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo zemědělství) v rámci programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Podprogram 129 302 – podpora výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou a podprogram 129 303 – podpora výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění odpadních vod.
  • b) „Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní“
  • Specifické cíle:
   • 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod,
   • 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,
   • 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu,
   • 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření.
  • c) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 8/2018“ Prioritní oblast: 1. Voda, podoblast 1.1 Snížení množství vypouštěného znečištění povrchových vod.
  • d) „Projekty podpořené ze státního rozpočtu (Ministerstvo životního prostředí) v rámci Národního programu Životní prostředí – Výzvy č. 4/2019“.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 160 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku u Tematického zadání PODPORA ROZVOJE A OBNOVY ZÁKLADNÍCH A MATEŘSKÝCH ŠKOL podle oblastí podpory takto:
  • Projekty podpořené MMR 2 000 000 Kč.
  • Projekty podpořené MF 10 000 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v odstavci 4 tohoto článku u Tematického zadání ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ na 5 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu činí 15 % celkových uznatelných nákladů projektu,
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace nepřesáhne výši spoluúčasti příjemce na financování projektu sníženou o 35 % skutečných ročních daňových příjmů příjemce za rok 2019; v případě, že žádost o dotaci podává dobrovolný svazek obcí, skutečné roční daňové příjmy všech členů svazku se pro tento účel sčítají.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt dle tohoto Programu není možné podporovat z více programů 2020 Středočeského kraje pro poskytování dotací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>