Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program na podporu regionálních funkcí statutárních divadel na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Dotace přispívají k udržitelnému provozu statutárních divadel na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 4. září 2023 od 8:00 hodin do 15. září 2023 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Statutární divadla v souladu s definicí v Koncepci příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, zapsané spolky, ostatní právní subjekty se sídlem na území kraje a s pravidelnou vlastní uměleckou činností a stálým uměleckým souborem na území kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Tematické zadání „Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity“, a to v těchto oblastech podpory:
  • „uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem“, jedná se o podporu zaměstnávání osob v pracovním poměru ve specifických profesích jako je kostymér, vlásenkář, desinatér, truhlář, čalouník apod. s délkou pracovního poměru minimálně do 31. 12. 2024,
  • „výroba a inscenování divadelních inscenací“, jedná se o podporu adaptace, vývoje a vzniku inscenací,
  • „dostupnost profesionální umělecké produkce“, cílem podpory je zlepšit dostupnost profesionální divadelní produkce, možnostmi jsou:
   • finančně podpořit zájezdová představení středočeských divadelních souborů do obcí na území SK, které vlastní divadelní budovu, ale nezřizují profesionální divadelní soubor,
   • finančně podpořit dopravu diváků na divadelní představení z obcí na území SK.
  • Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2024.
 • b) Tematické zadání „Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK“, oblast podpory „spolupráce s amatérskými soubory“, jedná se o podporu spolkové činnosti cíleným propojením amatérů a profesionálů při realizace amatérské divadelní přehlídky spolků se sídlem na území Středočeského kraje.
  • Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na podporu stanoveného účelu je 5 500 000 Kč.
 • 1. Minimální výše celkové požadované dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 20 000 Kč,
  • b) Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK ve výši 20 000 Kč.
 • 2. Maximální výše celkové požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena v rámci Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 1 850 000 Kč,
  • b) Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK ve výši 1 500 000 Kč.
 • 3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena v případě Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity ve výši 20 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory,
  • b) Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK ve výši 20 % z uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • 4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu v případě Tematického zadání: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity 80 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory,
  • b) Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK 80 % z uznatelných nákladů Akce/Projektu.
 • 5. Dotace se poskytuje do maximální výše v rámci tematických zadání dle jednotlivých oblastí podpory: 
  • a) Podpora statutárních divadel při budování a rozvoji lokální kulturní identity, oblast podpory: 
   • uchování tradičních řemesel spojených s divadelním provozem v maximální celkové výši 900 000 Kč,
   • výroba a inscenování divadelních inscenací ve výši 900 000 Kč,
   • dostupnost profesionální umělecké produkce ve výši 200 000 Kč,
  • b) Podpora statutárních divadel při spolupráci s amatérskými uměleckými soubory působícími na území SK, oblast podpory: 
   • spolupráce s amatérskými soubory v maximální celkové výši 1 500 000 Kč.
  • Současně musí být dle odstavce 5 tohoto článku zachována spoluúčast žadatele ve výši 20 % z uznatelných nákladů dle jednotlivých oblastí podpory.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může dle tohoto Programu podat pouze jednu žádost v každém z tematických zadání dle odstavce 1. písm. a) a b), a to ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem. V rámci tematického zadání uvedeného v odstavci 1. písmenu a) může žádost obsahovat jednu oblast podpory nebo dvě oblasti podpory nebo všechny tři oblasti podpory.
 • Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru