Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Program pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“

Účelem dotace je kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2024 od 9:00 hodin do 14. února 2024 do 15:00 hodin. 

Příjemci podpory:

 • a) Nadace, nadační fond.
 • b) Obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav.
 • c) Zapsaný spolek, pobočný spolek. Například subjekty zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, případně dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech na území Středočeského kraje.
 • d) Okruh žadatelů z Operačního programu životní prostředí, ve specifickém cíli 1.6, konkrétně ve výzvách cílených na opatření ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické zadání „Kofinancování vybraných výzev v oblasti životního prostředí“ je rozděleno na následující oblasti podpory, které se řadí ke konkrétním cílům: 
  • a) Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
  • b) Zlepšení kvality ovzduší.
  • c) Ochrana a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství.
  • d) Řešení sucha, povodňová prevence a opatření proti sesuvům půdy.
  • e) Sanace míst s ekologickou zátěží.
  • f) Zavedení principů oběhového hospodářství a účinného využívání zdrojů.
  • g) Zvýšení energetické účinnosti a podpora energetických úspor.
  • h) Efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie.
  • i) Modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu v tomto Programu je 4 500 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je stanovena při splnění podmínek uvedených v článku 2, odstavci 4 tohoto Programu na 2 000 000 Kč, maximálně však ve výši 85 % celkových skutečných uznatelných finančních
  nákladů na realizaci Akce/Projektu.
 • Minimální spoluúčast příjemce na financování projektu dle tohoto Programu činí 15 % celkových uznatelných nákladů na realizaci Akce/Projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu žádost z každé oblasti podpory Tematického zadání tohoto Programu, ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru