Přeskočit na obsah

Středočeský kraj — Výzva na poskytnutí individuálních účelových dotací ke kofinancování projektů z Operačního programu životní prostředí

Dotace na podporu projektů, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení biodiverzity a zastavení úbytku biologické rozmanitosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 4. 8. 2021 do 15. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky) – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem je podpora projektů z konkrétních výzev a podporovaných aktivit, zaměřených na podporu vzniku či obnovu mokřadů a tůní, které přispívají ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, posílení biodiverzity a zastavení úbytku biologické rozmanitosti. 
  • Výzva č. 130 a 139 : Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
  • Specifický cíl: 4.2 — Posílit biodiverzitu.
  • Podporovaná aktivita:
   • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů.
   • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
  • Výzva č. 140: Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
  • Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.
  • Podporovaná aktivita:
   • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur.

Forma a výše podpory:

 • V případě, že celkové požadované peněžní prostředky převýší celkový objem peněžních prostředků, vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu (a to 3 mil. Kč), může Zastupitelstvo rozhodnout na základě návrhu Rady o poměrném krácení poskytnutých dotací oproti požadovaným.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být ve fázi přípravy či probíhající realizace. Projekty, u kterých bylo již odevzdáno Závěrečné vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí, nelze z důvodu možného porušení rozpočtové kázně a pravidel výzev OPŽP podpořit.
 • Projekt musí být realizován na území Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru