Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

SZIF – 14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR

white-board-593309__340
Share Button

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 05. 04. 2022 do 26. 04. 2022.

Příjemce podpory:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce.
 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován2 Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.
 • 1.2.1 Informační akce.
 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Typy podporovaných projektů:

 • Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.
 • Operace Programu rozvoje venkova:
  • 1.1.1 Vzdělávací akce.
  • 1.2.1 Informační akce.
  • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci.

Specifika a omezení:

 • Žadatel/příjemce dotace je povinen zajistit realizaci projektu a předložení Žádosti o platbu nejpozději do 24 měsíců od podpisu Dohody (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak); v případě podpisu Dohody po 30. 6. 2023 však nejpozději do 30. 6. 2025; C

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>