Přeskočit na obsah

SZIF — 15. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 4. 10. 2022, 8:00 hodin do 25. 10. 2022, 18:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • 1.1.1 Vzdělávací akce.
 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován2 Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.
 • 1.2.1 Informační akce.
 • Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce. Subjekt musí být k této činnosti akreditován Ministerstvem zemědělství nebo je pověřený Ministerstvem zemědělství ke konání základních kurzů pro nakládání s přípravky a používání přípravků na ochranu rostlin nebo je akreditován k realizaci kurzu pro výkon obecných zemědělských činností nebo je vedený v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství.
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.
 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.
 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků.
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků, Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo
  vypůjčitelů lesních pozemků.
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.
 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.
 • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které splňují definici mikro nebo malého podniku.
 • Obce a právnické osoby založené nebo zřízené obcemi, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.
 • Operace Programu rozvoje venkova: 
  • 1.1.1 Vzdělávací akce.
  • 1.2.1 Informační akce.
  • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.
  • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.
  • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.
  • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.
  • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven.

Forma a výše podpory:

 • O poskytnutí dotace rozhoduje SZIF na základě přijaté Žádosti o dotaci.
 • V 15. kole se rozdělí celkem více než 700 mil. Kč.
 • 1.1.1 Vzdělávací akce — Celková alokace činí 40 000 000 Kč.
 • 1.2.1 Informační akce — Celková alokace činí 15 000 000 Kč.
 • 6.4.1 Investice do nezemědělských činností — Celková alokace činí 12 000 000 Kč.
 • 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách — Celková alokace činí 165 000 000 Kč.
 • 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin — Celková alokace činí 22 000 000 Kč.
 • 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství — Celková alokace činí 396 00 000 Kč.
 • 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven — Celková alokace činí 80 00 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru