Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

MF ČR – Program Sociální dialog – 4. otevřená výzva

man-3230661__340

Cílem programu je posílení sociálního dialogu a spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odbory a veřejnými orgány, podpora důstojné práce a usnadnění přístupu k zaměstnání v úzké spolupráci s norskými partnery.

9. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“

výzkum 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení 9. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma „Design of Materials with Atomic Precision“ na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“, které bylo ze strany MŠMT podepsáno dne 8. ledna 2021. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko – Výzva související s uprchlickou krizí – Prioritní osa 4

agreement-3489902__340

Výzva je zaměřena na řešení společných výzev spojených s uprchlickou krizí v důsledku agrese Ruské federace na Ukrajině.

MF – Vyhlášení 4. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021

agreement-3489902__340

Fond EHP a Norska podporuje všechny iniciativy vedoucí k posílení bilaterálních vztahů, spolupráce a zlepšování vzájemných znalostí a porozumění mezi Českou republikou a Norskem za předpokladu, že jak žadatel, tak partner (partneři) se aktivně podílejí na plánování a organizaci společné aktivity.

INTERREG V-A Česká republika – Polsko – Glacensis – Prioritní osa 4 – zjednodušené vykazování výdajů v.2

shutterstock_145958450.jpg

Dotace je určena na aktivity v PO4, které spadají do seznamu a kategorií aktivit vykazovaných zjednodušenou metodou vykazování výdajů a jsou určené pro úzkou cílovou skupinu, kde je známý předpokládaný počet účastnících se osob.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024

laboratory-2815641_960_720

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

1. výzva – Program Interreg Europe – programové období 2021 – 2027

paris berlin amsterdam helsinki copenhague dublin stockholm madrid vienne lisbonne londres athenes luxembourg bruxelles reykjavik

V rámci výzvy bude možné realizovat projekty zaměřené na výměnu zkušenosti, s důrazem na zlepšení politik regionálního rozvoje, ve všech tematických oblastech kohezní politiky.

MF ČR – Program lidská práva – Ochrana obětí domácího a genderově podmíněného násilí – Norské fondy 2014-2021

family-3062249__340

Dotace na podporu budování kapacit organizací působících v oblasti pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí pro zefektivnění mezioborové spolupráce a koordinace v této oblasti na regionální úrovni. Mezioborová spolupráce je nezbytná pro správné a komplexní řešení případů domácího a genderově podmíněného násilí i pro účinnou prevenci těchto forem násilí.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 11. výzva

forest-110900__340

Dotace na zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Program Interreg V-A SR – ČR – Region Bílé Karpaty – Fond malých projektů – 10. výzva

agreement-3489902__340

Dotace na podporu právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.