Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

MŠMT – Dotace na podporu společenských česko-rakouských projektů s dobou řešení 2021 – 2022

chemist-3014142__340

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

ČRA – Vytvoření systému pro hodnocení a řízení rizik přírodních katastrof v chráněných oblastech Gruzie

mountains-1209617__340

Hlavním záměrem tohoto dotačního titulu je přispět ke snížení rizika přírodních pohrom v chráněných krajinných oblastech, v první řadě v chráněné krajinné oblasti Pšav-Chevsureti a budoucí chráněné oblasti Aragvi prostřednictvím posílení systému řízení krizových situací a zavedením systému včasného varování.

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

napoli-bread-1614188__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět k větší uplatnitelnosti mládeže v oblasti agrobyznysu skrze posilování expertizy školitelů na úrovni technických a odborných (TVET) škol a ukotvení návaznosti takových vzdělávacích institucí na personální potřeby a profesní standardy agroindustriálních parků v zónách regionu Státu jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

ČRA – Posílení kapacit a rozvoj horské služby v Bosně a Hercegovině

action-21892__340

Záměrem dotační výzvy je přispět k rozvoji horské služby v Bosně a Hercegovině, a to s ohledem na efektivnější poskytování těchto služeb pro místní obyvatelstvo BiH, ale také pro zahraniční turisty včetně českých.

ČRA – Zavádění ovocného hodnotového řetězce pro zlepšenou výživu a efektivní produkci v Arba Minch Zuria, Gamo Gofa, SNNPR, Etiopie

coffee-2347989__340

Záměrem této dotační výzvy je přispět k zavedení ovocného hodnotového řetězce v zájmu zlepšené výživy, zdraví a obchodních příležitostí ve woredě Arba Minch Zuria zóny Gamo Gofa regionu SNNPR. Specifickým cílem projektu je řešení výzev, jakými jsou omezená diverzita pěstovaných ovocných plodin, jejich neefektivní skladování či posklizňové zpracování, a ztížený přístup na trh.

Program Eureka – Česká republika a Německo

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí. Od uchazečů se očekává, že budou vyvíjet prodejné výrobky, služby nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v Německu, České republice a / nebo Evropě. 

ČRA – Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině

wheelchair-952183__340

Dotace na podporu zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině.

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

team-3373638__340

Dotace na podporu pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Předmětem této dotační výzvy je další podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA.

MZV ČR – Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích

people-2557396__340

Dotace na podporu meziuniverzitní vědecké, výzkumné a pedagogické spolupráce, realizaci specializovaných krátkodobých, několikaměsíčních, studijních pobytů učitelů z ČR v rozvojových zemích i učitelů a studentů z rozvojových zemí na českých veřejných vysokých školách, předávání českého know-how v oblasti managementu vysokého školství, spolupráci v odborné publikační činnosti, apod.

MZV ČR – Dotační program „DRR a odolnost“

shutterstock_155219123.jpg

Dotace na podporu aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži, Zambii a Indonésii, a to v tematických oblastech odpovídajících programu spolupráce na léta 2018 – 2023 s Etiopiíí, Kambodžou a Zambií a na obnovu po přírodních katastrofách v Indonésii.

Příjem žádostí:

  • Příjem návrhů projektů končí dne 20. 01. 2020 ve 14.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, ústavy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora aktivit a opatření zaměřených na snižování rizika katastrof (DRR), zlepšování připravenosti a posilování odolnosti obyvatelstva i místních úřadů v Etiopii, Kambodži, Zambii a Indonésii, a to v tematických oblastech odpovídajících programu spolupráce na léta 2018 – 2023 s Etiopiíí, Kambodžou a Zambií a na obnovu po přírodních katastrofách v Indonésii.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může být poskytnuta až do výše 2 mil. Kč a 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního titulu, činí předběžně 10 mil. Kč a je vázána na přidělení prostředků ze státního rozpočtu poskytovateli.

Specifika a omezení:

  • Do realizace projektů mohou být zapojeni příslušní odborníci z veřejných, akademických i soukromých institucí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj