Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

laboratory-2815641_960_720

Cílem této výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

MZ ČR – Program Zdraví – Podpora činnosti NNO v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících v rámci Fondů EHP

shutterstock_155219123.jpg

Cílem této výzvy malého grantového schématu je podpořit činnost nestátních neziskových organizací v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících a přispět tak ke snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u této cílové populace.

ČRA – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021 – mimořádná výzva

agreement-3489902__340

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích.

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česko

pod

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko – Česko, přispívá na podporu projektů s menším finančním objemem, lokálním významem s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem Fondu malých projektů je spolupráce institucí a jejich vzájemné síťování.

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

team-3373638__340

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních bilaterálních dotačních výzev.

ČRA – Tuzemské dotační programy – Pokračující dotace na podporu víceletých projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

man-3230661__340

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních dotačních výzev.

ČRA – Podpora trilaterálních projektů českých subjektů v rozvojových zemích

man-3230661__340

Dotace na podporu nových projektů ke kofinancování aktivit českých subjektů a umožňuje rovněž podávat žádosti k podpoře trojstranných projektů českých subjektů, které jsou souběžně podpořeny hlavním donorem nebo jinými donory projektu (např. Evropská komise, agentury OSN, bilaterální donoři).

Fond malých projektů – Operační program Interreg V-A SR – ČR – 7. výzva

podyji-national-park-1906546__340

Dotace na zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů.

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika

shutterstock_156487580.jpg

Program Interreg Rakousko – Česká republika podporuje přeshraniční spolupráci mezi oběma zeměmi již více než 20 let. Financování z fondů EU pomáhá posílit a propojit příhraniční regiony.

MF ČR – Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí – Norské fondy 2014-2021

business-3560932__340

Dotace na zřizování center pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a na zavádění inovačních opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb pro oběti.