Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na přeshraniční spolupráci

ČRA – Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2021

agreement-3489902__340

Primárním cílem Programu B2B je rozvoj podnikatelského sektoru v rozvojových zemích. Sekundárním cílem je podpora českých subjektů při identifikaci a navázání obchodních partnerství v rozvojových zemích.

MZV ČR – Dotační titul Česko-polské fórum

agreement-3489902__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty v oblasti podpory česko-polské spolupráce. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským subjektem – partnerem.

Česko-německý fond budoucnosti – Partnerství obcí a zájmových sdružení

concert-971027__340

Podpora iniciativy k založení partnerství měst a obcí, sportovní a kulturní akce v rámci partnerství, kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků, obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu.

ČRA – Podpora realizace podnikatelských plánů vybraných farmářů, Západní provincie, Zambie

coffee-2347989__340

Záměrem dotační výzvy je přispět ke zvýšení zemědělské produktivity a rozvoji hodnotových řetězců v Západní provincii Zambie.

ČRA – Podpora uplatnění mládeže v oblasti agrobyznysu prostřednictvím kvalitního technického a odborného vzdělávání ve vybraných zónách SNNPR, Etiopie

plant-1610841__340

Cílem projektu je posílení technických, pedagogických a operačních kapacit čtyř vybraných TVET škol včetně rozšíření učebních prostor a učitelského sboru. Dalším cílem projektu je navýšení kapacit existujících velmi malých zemědělských podniků, potažmo asistence při zakládání nových.

ČRA – Humanitární reakce II na pandemii COVID-19 (Etiopie, Zambie)

villege-4683611__340

Předmětem této dotační výzvy je podpora projektů na realizaci okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID-19, a to konkrétně pro Etiopii a Zambii.

7. společná výzva v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ ICT for Resilient, Safe and Secure Society “

agreement-3489902__340

Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

Eureka GlobalStars

laboratory-385349__340

V rámci iniciativy Eureka GlobalStars na základě vzájemného souhlasu vyhlašují Japonsko, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Izrael, Španělsko a Spojené království společnou výzvu. Účastníci z Japonska a příslušných členských zemí Eureka se vyzývají, aby předložili společné návrhy projektů ve výzkumu a vývoji inovativních produktů a aplikací se silným tržním potenciálem.

ČRA – Udržitelným zemědělstvím ke zvýšení životní úrovně drobných farmářů, Zambie

plant-1610841__340

Záměrem tohoto dotačního titulu je zajistit zvýšení zemědělské produktivity a rozvoj agrárního venkova prostřednictvím zlepšení příjmu drobných farmářů se zaměřením na jejich rodiny a ženy-samoživitelky.

MZV ČR – Humanitární dotace 2020 – COVID-19

man-3230661__340

Předmětem této výzvy je výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty na podporu okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině. Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní péče a ochrany zdravotnických pracovníků, na podporu hygienických opatření zamezujících šíření pandemie a na řešení sociálních a ekonomických dopadů pandemie na zranitelné a přímo postižené obyvatelstvo.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 18. května 2020 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • a) Spolek, b) obecně prospěšná společnost, c) právnické osoby (zejména oborová sdružení a asociace), které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb,d) nadace a nadační fondy, e) účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností, f) ústavy, g) konsorcia složená z institucí uvedených pod body a) – f) a případně též fyzických osob v souladu s s § 7 odst. 1. písm. f) rozpočtových pravidel.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výběr projektů předložených NNO a dalšími oprávněnými subjekty (viz bod II.) na podporu okamžité pomoci zemím postiženým pandemií COVID19, konkrétně Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině.
  • Projekty mají být zaměřeny zejména na zajištění zdravotní péče a ochrany zdravotnických pracovníků, na podporu hygienických opatření zamezujících šíření pandemie a na řešení sociálních a ekonomických dopadů pandemie na zranitelné a přímo postižené obyvatelstvo.
  • Součástí projektů může být dodávka materiální pomoci i poskytnutí zdravotnické či epidemiologické expertízy s využitím českých kapacit a řešení.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci tohoto dotačního programu, činí minimálně 10 mil. Kč.
  • Dotace může být poskytnuta až do výše 5 mil. Kč v případě jednotlivého žadatele, až do výše 10 mil. Kč v případě konsorcia a v obou případech do 90 % rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotace se poskytuje jednorázově po vydání rozhodnutí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj