Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na seniory

Výzva Nadace Euronisa

shutterstock_153690974.jpg

Podpora projektů na rozvoj komunitních center a mezigeneračního soužití, kde se nabízí možnost otevřeného prostoru a budování zdravých vztahů.

Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

medical-681119__340

V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány finanční prostředky na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Oblast sociálních služeb řešících protidrogovou politiku v Moravskoslezském kraji bude podporována v souladu se Strategií protidrogové politiky kraje na období let 2015-2020.

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

shutterstock_60475339

Dotace na realizaci aktivit v oblasti podpory aktivní činnosti seniorů na území Karlovarského kraje.

Jihomoravský kraj – Podpora služeb pro pečující osoby

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Dotační programy pro oblast sociální a zdravotní městské části Praha 4

shutterstock_155219123.jpg

Podpora organizací, které poskytují na území městské části Praha 4 služby a péči občanům s trvalým pobytem na území MČ Praha 4, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, podporují práci s rodinami a dětmi, zajišťují služby o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby. Zároveň se jedná o podporu občanů s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 4, kteří jsou umístěni v pobytových zařízeních mimo území MČ Praha 4.

MPSV – Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

older-adult-1546130_960_720

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině a seniorům usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Dotace na propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.).

MČ Praha 9 – Programy pro poskytování dotací pro rok 2021

shutterstock_155816618.jpg

Žádosti o dotace z rozpočtu MČ Praha 9 mohou žadatelé podávat v rámci programů v oblasti využití volného času dětí a mládeže, v oblasti kulturní činnosti, humanitárních a sociálních programů, programů klubové činnosti seniorů a osob se zdravotním postižením.

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit ve Zlínském kraji

shutterstock_67857976.jpg

Dotace na projekty sloužící k zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, obětí domácího násilí a trestných činů, dárců krve, apod.

Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů

shutterstock_155351414.jpg

Dotace je určena na podporu rozvoje pravidelné zájmové činnosti dětí, mládeže a seniorů na území města s cílem udržení stávající činnosti organizací, zabývajících se volnočasovou aktivitou dětí, mládeže a seniorů. Budou podporovány i nově vzniklé organizace.  Město Znojmo bude podporovat jednorázové akce, které budou směřovat k rozvoji volnočasových aktivit, dětí, mládeže a seniorů.