Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na spolupráci

MK ČR – VISK 3 – Informační centra knihoven

shutterstock_154681289.jpg

Ministerstvo kultury vyhlásilo nové výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven, podprogram Informační centra veřejných knihoven, v jehož rámci mohou provozovatelé knihoven, knihovnické spolky a zájmová sdružení získat dotaci na projekty vedoucí k modernizaci a transformaci veřejných knihoven na knihovny a informační centra multimediálního charakteru.

MAS Sokolovsko – programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

ČRA – Trilaterální dotační program- Pokračující dotace na podporu víceletých projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

shutterstock_79019158.jpg

Dotace na podporu pokračujících projektů na rok 2021, které byly poskytovatelem dotace schváleny v režimu víceleté realizace a podpořeny poskytnutím dotace v roce 2020 v rámci následujícího výčtu původních dotačních výzev.

Město Plzeň – Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti

agreement-3489902__340

Komise poskytuje peněžní prostředky na projekty, které mají vztah k Plzni, dále na projekty, které tvůrčím způsobem přispějí k seznámení se s historií a tradicemi města Plzně či přispějí k  prohloubení styků města Plzně s partnerskými městy v různých oblastech.

Výzva MAS NAD ORLICÍ – v rámci programu PRV

cesta v lese

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

OPPPR – 60.výzva SC 1.1 – Inovační poptávka veřejného sektoru VI

agreement-3489902__340

Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství.

MAS Moravský kras – programový rámec PRV

tractor-2633099__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Podpora farmářských trhů v Olomouckém kraji

shutterstock_156912908.jpg

Dotace na podporu farmářských trhů, propojení spolupráce veřejného a podnikatelského sektoru, malých farmářů a zemědělců, podpora adaptace agrárního sektoru na měnící se podnikatelské prostředí a podpora zaměstnanosti v regionu.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 1 – Podpora řízení a koordinace, Dohody o partnerství

agreement-3489902__340

Dotace na zajištění principu partnerství na národní a evropské úrovni a přenos zkušeností a sdílení informací s EK a ostatními členskými státy.

Evropské konsorcium INNOWWIDE – Výzva Viability Assessment Projects

handshake-3139227__340

Cílem 2. výzvy je podpořit spolupráci evropských subjektů s mimoevropskými partnery ze zemí tří kategorií. Jedná se o rozvojové ekonomiky, dále o rostoucí velké hráče (Rusko, Čína, Brazílie, Indie, Mexiko) a rozvinuté země.