Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vědu a výzkum

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2023-2024

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

MŠMT – Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na vznik center vědecké excelence Dioscuri

laboratory-385349__340

Účelem vzniku Dioscuri center je posílit mezinárodní standardy vědecké excelence v regionu střední a východní Evropy, posílit a rozšířit vědeckou excelenci a její spolupráci v regionu střední a východní Evropy, podpořit probíhající transformační procesy v zemích EU-13 a rozšířit tak základy dlouhodobé hospodářské a sociální prosperity v Evropě. To bude přispívat k překonávání stávajících rozdílů ve výkonnosti mezi západoevropskou a východoevropskou vědou a celkovému posílení Evropského výzkumného prostoru a rovnoměrnějšímu rozložení vědecké excelence.

TAČR – 4. veřejná soutěž programu GAMA 2

microscope-275984__340

Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

Univerzita Karlova – 7. kolo soutěže Primus

chemist-3014142__340

Univerzita Karlova souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 20. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Hlavní řešitel – Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení).
  • Ostatní členové týmu:
    • akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci, magisterští a doktorští studenti, nejpozději do 31. 12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelký tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Forma a výše podpory:

  • Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Zahájení řešení: nejdříve 1. ledna 2023.
  • Doba řešení projektů: 4 roky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

TAČR – 4. veřejná soutěž programu DOPRAVA 2020+

highway-1209547__340

Hlavním cílem programu je uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů v dopravním sektoru. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Grantovým projektem v rámci Standardních projektů se rozumí projekt v základním výzkumu, ve kterém uchazeč stanovuje sám cíle a způsoby řešení, a to ve vědních oborech vymezených Statutem Grantové agentury České republiky.

GAČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – JUNIOR STAR

laboratory-385349__340

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR má za úkol podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry.

GAČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO

istockphoto-1012405368-170667a

Cílem této skupiny grantových projektů je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy excelentní vědy, napomoci překonat bariéry, které snižují úspěch projektových návrhů ERC, a umožnit nabytí potřebných znalostí a zkušeností, které se zhodnotí při podávání vysoce prestižních evropských grantů. Vyústěním úspěšně řešeného projektu v rámci skupiny grantových projektů EXPRO bude projektový návrh do jedné z hlavních ERC výzev.

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí.

TAČR – 2. veřejná soutěž programu Národní centra kompetence

monitor-1307227__340

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.