Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vědu a výzkum

TRANSFERA.cz – Výzva k podávání projektů pro zhodnocení komerčního potenciálu technologií a znalostí do II. ročníku národní akce TRANSFERA TECHNOLOGY DAY 2021

laboratory-385349__340

Národní výzva cílena na vědeckovýzkumné projekty, které jsou v pokročilejší či konečné fázi proof of concept a směřují k uplatnění v praxi.

OP PIK Aplikace – Výzva IX

shutterstock_75051373.jpg

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

TAČR – 3. veřejná soutěž programu GAMA 2

microscope-275984__340

Podprogram 2 je zaměřen na podporu ověření výstupů/výsledků aplikovaného výzkumu z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití či využití pro potřeby společnosti.

TAČR – 3. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

highway-1209547__340

Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

MŠMT – Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022-2023

uzemni spoluprace EU

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

GAČR – Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu: Standardní projekty

shutterstock_155843549.jpg

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu projektů v rámci skupiny Standardní projekty. Jedná se o projekty základního výzkumu a mohou se do ní zapojit uchazeči z oblasti technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd a zemědělsko a biologicko – enviromentálních věd. Doba řešení grantového projektu je 2 nebo 3 kalendářní roky. Grant je možné získat na osobní náklady, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ostatní provozní náklady.

GAČR – Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na podporu grantových projektů základního výzkumu – JUNIOR STAR

laboratory-385349__340

Skupina grantových projektů JUNIOR STAR má za úkol podpořit excelentní základní výzkum a zároveň poskytnout příležitost začínajícím vědeckým pracovníkům vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením, které oživí současnou strukturu základního výzkumu v ČR. Vědecké osobnosti s originálním myšlením se tak umožní realizace vlastních vědeckých cílů v poměrně raném stadiu vědecké kariéry.

TAČR – QuantERA II Call 2021

výzkum 3

Výzva je zaměřena na výzkum v oblasti kvantových technologií a cílem je podpořit mezinárodní výzkumné projekty, které mají potenciál výrazně přispět k rozvoji kvantových technologií v Evropě.

Nadace ČEZ – Podpora regionů

waterfall-3961311__340

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných hasičů, či životního prostředí.

V4 – Japonsko – Společný výzkumný program „Pokročilé materiály“, 2. výzva

shutterstock_100299176.jpg

Japonská agentura pro vědu a technologie (JST) a finanční organizace zemí Visegrádské skupiny (V4) (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko) ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem společně vyhlásili druhou výzvu společného výzkumného programu V4-Japonsko v oblasti „Pokročilé materiály“.