Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

MŠMT – Podpora zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji

Happy family: mother, father, children son and  daughter on nature  on sunset

Dotace na podporu předškolního vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním a dětí, jejichž rodina se nachází v dlouhodobé nepříznivé finanční situaci nebo se dočasně ocitla v nepříznivé finanční situaci.

Město Trutnov – Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež a mimoškolních aktivit

children-3826830__340

Dotace na y na podporu aktivit (projektů) pro děti a mládež, které se konají v době mimo školní vyučování a jsou realizovány na území města. Jedná se zejména o soutěže, turnaje, dětské dny, slavnosti pro děti apod.

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Grantový program

istockphoto-1183803820-170667a

Dotace na realizaci projektů zaměřených na využití volného času mládeže, kulturní a společenské vyžití seniorů, ediční činnost propagující město a na rozvoj kulturních a společenských aktivit ve městě.

Program na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy

fun-3023031__340

Dotace na zmírnění ekonomických dopadů rostoucích cen energií na činnost subjektů z oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit, u kterých prokazatelně došlo k nárůstu nákladů na úhradu energií alespoň o 50 % oproti období předcházejícímu roku 2022 s tím, že rozdíl mezi hodnotou jednotkové ceny v roce 2021 a v roce 2022 činí minimálně 50 %.

Město Sázava – Dotační program na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže

istockphoto-1278978403-170667a

Účelem dotace je podpora subjektů zajišťujících dlouhodobě volnočasové aktivity dětí a mládeže v Sázavě. Dotace může být využita ke krytí neinvestičních výdajů příjemce.

Program na podporu volnočasových aktivit se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji

sport

Dotace na podporu pravidelné i příležitostné činnosti právnických a fyzických osob realizujících činnost v oblasti volnočasových aktivit všech věkových kategorií se zaměřením na tělovýchovu a rekreační sport v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

MŠMT – Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022

Young teacher with children on nature field trip

Dotace na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny, zaměřených na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

MŠMT – Program na podporu integrace romské menšiny

girl-753704__340

Dotace na podporu rozvoje společného vzdělávání romských dětí a žáků v hlavním vzdělávacím proudu a podpora rovných šancí pro získání kvalitního vzdělání.

MAS Partnerství Moštěnka – Program podpory spolků

runner-888016__340

Dotace na zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou.

Město Pelhřimov – Sportovní aktivity

football-4544858__340

Cílem programu je podpora účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti, rozvoj a zkvalitňování podmínek volnočasových aktivit.