Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na volnočasové aktivity

Grantový program na podporu využití volného času ve městě Mladá Boleslav

shutterstock_90430603.jpg

Účelem poskytnutí dotace je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území statutárního města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže.

Město Jihlava – Volný čas

bike-775799__340

Cílem poskytnuti peněžních prostředku z rozpočtu statutárního města Jihlavy je podpora pravidelně dlouhodobé volnočasové činnosti dětí a mládeže, která je realizovaná prostřednictvím organizaci, spolku i jednotlivců, kteří podporuji pravidelné aktivní tráveni volného času bez podmínky, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěži „vrcholového typu a umisťovaly se ve výkonnostních žebříčcích.

Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže v Karlovarském kraji

shutterstock_154454747.jpg

Dotace na zajištění plnění povinnosti kraje vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených občanů a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání

girls-1563093__340

Cílem programu je vytvářet a rozšiřovat stávající nabídku volnočasových aktivit určených pro organizované i neorganizované děti a mládež v Plzeňském kraji.

Město Pardubice – Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit

Program podpory volného času je určen k podpoře volnočasových aktivit dětí, mládeže a spolkové činnosti dospělých v Pardubicích v oblastech činnosti, které nespadají do sféry žádného z dalších dotačních programů města Pardubice. 

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340

Dotace na podporu rozšíření kulturního vyžití občanů města, zachování tradic a podpora cestovního ruchu.

Program podpory v oblasti volného času dětí v Litoměřicích

shutterstock_156832877.jpg

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže z Litoměřic. Účelem je podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ v Litoměřicích

shutterstock_107814275.jpg

Dotace jsou určeny jako částečná kompenzace nákladů na jednorázové akce sportovního charakteru v oblasti „Sport pro zdraví/sport pro všechny“, které jsou otevřené pro širokou veřejnost z Litoměřic. 

Město Písek – Program Záštita starosty/starostky

shutterstock_60280690.jpg

Dotačním programem se rozumí morální podpora nebo finanční prostředky města Písek poskytnuté jako dotace fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě na podporu kulturních, sportovních, volnočasových a společenských aktivit, které tyto osoby realizují ve městě Písek nebo propagují město Písek a zároveň se na aktivitě finančně podílejí. Aktivity jsou svým charakterem určeny široké veřejnosti a hlavním záměrem je jejich propojení se způsobem života v Písku 21. století a zatraktivnění města pro obyvatele i návštěvníky.

Dotační programy na podporu rodinné politiky a integrace cizinců a národnostních menšin městské části Praha 4

shutterstock_96765793.jpg

Dotace na podporu volnočasové aktivity pro celé rodiny, rodiče na MD/RD, mezigenerační setkávání, činnost mateřských, komunitních a rodinných center, aktivní stárnutí (prevence stárnutí, udržení vitality) a preventivní aktivity pro podporu funkční rodiny a mezigeneračního soužití v rodině; Podpora integrace cizinců a organizací národnostních menšin na území MČ Praha 4 s cílem usnadnit začleňování cizinců do společnosti, rozvíjet činnost národnostních menšin, podporovat kulturní a společenský život v Praze 4.