Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

volunteers-2654004_960_720

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – Královéhradecký kraj

speaker-1596210__340

Dotace na podporu zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

startup-593344__340

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence a zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Program podpory organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji

wheelchair-952183__340

Účelem dotačního programu je finanční podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji v roce 2022.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_151363640

Dotace na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech.

Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání v Královéhradeckém kraji

shutterstock_151216508.jpg

Dotace na zlepšení výsledků vzdělávání zefektivněním vyučovacího procesu prostřednictvím širšího zapojení digitálních technologií do výuky. Pořízení výukového softwaru a související vzdělávání vyučujících všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které nejsou zaměřené na využívání digitálních technologií.

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji

shutterstock_65429458.jpg

Dotace na propojování činnosti organizací zaměřených na seniory, mládež a děti za účelem realizace společných akcí, pravidelných setkávání (např. spolupráce domova pro seniory se ZŠ, MŠ apod.).