Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace na vzdělávání

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Plzeňský kraj – Nadání 2021

shutterstock_152188400.jpg

Cílem programu je podporovat a rozvíjet talent a zájem žáků středních škol o přírodovědné, společenskovědní a jazykové obory, rozvíjet péči o nadané děti a mládež ve středních školách, zlepšovat materiální vybavení středních škol pro práci s nadanými žáky.

Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Stipendijní program vede ke stabilizaci nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji reaguje na dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

MAS Podchlumí – IROP – Investice do vzdělávání II

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022

learn-1996845__340

Dotace na rozvoj zejména technických a přírodovědných oblastí a čtenářské a matematické gramotnosti v návaznosti na lidské zdroje na území statutárního města Ostravy a talentmanagement – systematická podpora nadání, řízení rozvoje nadání, vytváření podmínek pro mimořádné talenty.

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022

startup-593344__340

Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022 je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Kreativní Evropa – MEDIA – Journalism partnerships

film-1668918__340

Podpora pro projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti médií. O podporu může žádat konsorcium alespoň 3 partnerů ze 3 různých zemí účastnících se programu Kreativní Evropa.

MAS Hustopečsko – IROP – Podpora vzdělávání IV

girls-1563093__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MŠMT – Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Na učitelích záleží“

woman-613309__340

Cílem výzvy je podpora pedagogických pracovníků v souladu se Strategií 2030+ a s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019-2023.

MAS Mikulovsko – Programový rámec PRV

shutterstock_156844055.jpg

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.