Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků v Královéhradeckém kraji

shutterstock_153270134.jpg

Cílem této výzvy, vyhlášené zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, je podpora škol, školských zařízení a neziskových organizací při realizaci preventivních programů v oblasti specifické primární prevence a zdravého životního stylu dětí a mládeže.

Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji

cycle-route-397723__340

Dotace na rozvoj a budování dálkových cyklotras a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji prostřednictvím podpory stavebních prací a dalších kroků vedoucích k rozvoji dálkových cyklotras.

Podpora svazků obcí v Královéhradeckém kraji

shutterstock_154867409.jpg

Královéhradecký kraj vyhlásil výzvu v programu Podpora svazků obcí. Dotační program je určen na částečnou úhradu výdajů na manažera svazků obcí, zabezpečujícího odborný servis (poradenství), podporu činnosti dobrovolných svazků obcí a na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku dobrovolných svazků obcí.

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

papers-3819540__340

Dotace na zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.

MPO – EFEKT – Výzva č. NPO 1/2022 – Komponenta 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení

street-lamp-238521__340

Dotace na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

MMR – 117D922 – Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020

people-2561562__340

Dotace na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený. Jedná se zejména o veřejnou infrastrukturu zřizovanou nebo užívanou ve veřejném zájmu.

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.

Kraj Vysočina – Program na podporu maloobchodních prodejen potravin na venkově

holasovice_

Cílem tohoto programu je podpořit zachování dostupnosti prodejen potravin umístěných ve venkovských obcích na území Kraje Vysočina.

Program obnovy venkova Pardubického kraje

shutterstock_154867409.jpg

Cílem dotačního programu je podpora území obcí a venkovských oblastí se sídlem v Pardubickém kraji.

Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v Moravskoslezském kraji

shutterstock_11343424.jpg

Dotace na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě..