Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

MAS Hrubý Jeseník-IROP-Územní studie

design-2713768__340

Dotace na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství a na řešení krajiny správního obvodu ORP.

MV – GŘ HZS ČR – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí

fire-1006924__340

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

MF – Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

aqua-3771946__340

Dotace na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

MAS Rožnovsko, z.s. – IROP – Cyklodoprava – IROP

leisure-444038__340

Dotace ba rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Podpora JPO zřízených obcemi v Královéhradeckém kraji – likvidace následků kůrovcové kalamity

conifer-938692__340

Dotace na podporu činnosti JPO II., III. a V. při plnění úkolů nad rámec základních povinností vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – likvidace následků kůrovcové kalamity.

Dotační program na podporu hospicové péče – Moravskoslezský kraj

hand-in-hand-1686811__340

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS – Královéhradecký kraj

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na podporu podporu pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce – Moravskoslezský kraj

drop-3698073__340

Dotace na podporu projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.

Drobné vodohospodářské akce – Moravskoslezský kraj

building-585459__340

Dotace na podporu projektů zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod, zásobování obyvatel pitnou vodouza účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.

ČRA – Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

team-3373638__340

Dotace na podporu partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.

 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 9. 12. 2019 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti. Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují. Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost. Mezinárodní organizace. Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů realizovaných územními samosprávnými celky (kraji a obcemi), nebo ve spolupráci s těmito územními samosprávnými celky, v jedné nebo více z prioritních/partnerských zemích programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR). Prioritními/partnerskými zeměmi pro účely této dotační výzvy se rozumí tyto země: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Moldavsko, Kambodža, Zambie, a dále Ukrajina.
  • Podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, včetně jimi zřizovaných subjektů zaměřených na poskytování sociálních, zdravotních, vzdělávacích a kulturních služeb.
  • Aktivity a výstupy projektů by měly být zaměřeny na přenos know-how a posilování kapacit pro kvalitní řízení samospráv a dobrou správu veřejných věcí (tzv. good governance). Projekty musí být v souladu s naplňováním Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na rok 2020, činí max. 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v roce 2019 je stanovena na 500 000 Kč na jeden projekt.
  • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 90 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 10 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu). Podíl vlastních zdrojů příjemce dotace na celkových nákladech projektu nesmí klesnout pod minimální hranici stanovenou ve vyhlášení dotační výzvy ve všech kalendářních rocích realizace projektu

Specifika a omezení:

  • Dotace může být poskytnuta více žadatelům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj