Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní).

Pardubický kraj – Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027

papers-3819540__340

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027. Podpora je zacílena na obce z území problémových mikroregionů Pardubického kraje (ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová).

17.výzva MAS Slavkovské bojiště-IROP-Územní studie krajiny

projektova_dokumentace

Dotace na zpracování územních studií zaměřených na řešení krajiny správního obvodu ORP.

MPO – Program Smart Parks for the Future – Inovativní podnikatelské parky a regenerace brownfiedů

factory-613319__340

Dotace na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci.

MAS Hornolidečska – Programový rámec PRV

soybean-field-1610754__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MAS Vyškovsko – Programový rámec PRV

pasta-1051611__340

Cílem této dotace je podpořit rozvoj venkova v oblasti zemědělského i nezemědělského podnikání, tak i v oblasti odpovědného hospodaření v krajině.

SFŽP ČR – Výzva z Norských fondů – Výzva č. 2A „Tromso“

environmental-protection-326923__340

Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.

MAS Dolní Pojizeří – programový rámec PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.