Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro obce

NPŽP – Výzva č. 7/2020 – Pakt starostů pro klima a energii

landscape-3379250__340

Dotace na podporu udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii.

MMR – Podpora vládou doporučených projektů v oblasti rozvoje regionů

timber-harvester-3790865__340

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Dotace je poskytována na opravy komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity.

Plzeňský kraj – Dotační program Variantní studie odkanalizování obcí a zásobování pitnou

voda-2-1376827794-edb58481_660x371

Cílem dotačního programu je podpora zpracování variantní studie odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech místních částí obce, která má obci napomoci nalézt optimální variantu řešení odkanalizování nebo zásobování pitnou vodou všech jejich místních částí. Studie bude podkladem pro změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje.

MPSV – Vyhlášení soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

older-adult-1546130_960_720

Celostátní soutěž Obec přátelská rodině a seniorům usiluje o propagaci prorodinné a proseniorské atmosféry v obcích České republiky a podněcování jejího rozvoje.

MAS Pošumaví – IROP – Územní rozvoj

papers-3819540__340

Dotace na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství.

MMR – Operační program Technická pomoc – Výzva č. 3 – P.O. – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství

adult-3797846__340

Dotace na podporu kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

grass-974488__340

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní).

Pardubický kraj – Podpora zpracování dokumentace pro projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027

papers-3819540__340

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) případně aktualizaci projektové dokumentace pro infrastrukturní projekty s uplatněním v evropských fondech v období 2021 – 2027. Podpora je zacílena na obce z území problémových mikroregionů Pardubického kraje (ORP Hlinsko, Králíky, Moravská Třebová, Svitavy, Česká Třebová).