Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro školy

MK ČR – Česká knihovna

shutterstock_154681289.jpg

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

MAS Rožnovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

czech-4250760__340

Cílem Programu rozvoje venkova je konkurenceschopné zemědělství, udržitelné řízení přírodních zdrojů, pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

MF – Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

aqua-3771946__340

Dotace na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

MŠMT – Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství

shutterstock_153690974.jpg

Dotace na podporu integračních aktivit zaměřených zejména na oblast vzdělávání dětí cizinců a žáků-cizinců. Podporovány budou projekty zaměřené zejména na zvyšování úspěšnosti dětí cizinců a žáků-cizinců v předškolním a základním vzdělávání, na integrační mimoškolní vzdělávací aktivity, zvyšování efektivity vzdělávání v oblasti českého jazyka, odstraňování kulturních bariér, zvyšování kompetencí odborných pracovníků v oblasti vzdělávání dětí-cizinců a žáků-cizinců a na podporu spolupráce rodiny a školy.

MŠMT – Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin

shutterstock_155224337.jpg

Dotace na podporu vytváření podmínek pro naplňování státní politiky v oblasti vzdělávání v jazycích národnostních menšin, programu podpory vzdělávání dětí a žáků pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí, podpora projektů multikulturní výchovy dětí, žáků a mládeže do věku 26 let směřující k posilování vědomí o obecné lidské sounáležitosti, poznávání historie a kultury jiných národů, vedoucích ke vzájemné toleranci a boji proti rasismu a xenofobii.

Ústecký kraj – Prevence pro krajské školy

istockphoto-1278978403-170667a

Dotace na začleňování programů specifické primární prevence přímo do výuky – dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem, obsahující navazující aktivity, dlouhodobé programy specifické primární prevence s návazností na minimální preventivní program školy.

Karlovarský kraj – Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže

shutterstock_112832212.jpg

Cílem programu je vytváření podmínek pro podporu škol a školských zařízení v realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže a zabezpečení finanční podpory těchto činností z rozpočtu kraje.

Nadační fond Zelený poklad – Nás učí příroda

sad

Cílem programu Nás učí příroda je podpořit realizaci projektů systematické environmentální výchovy dětí předškolního věku. Vítané jsou projekty, které podporují mezigenerační spolupráci. 

Dotační program – Preventivní programy škol Jihomoravského kraje

shutterstock_153270134.jpg

Dotace na podporu minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k iniciování a zahájení nebo rozvinutí programů specifické primární prevence rizikového chování.

Nadace Ivana Dejmala – Program ekologické výchovy dětí

environmental-protection-326923__340

Dotace na realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně.