Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro školy

Město Olomouc – Podpora výchovně vzdělávacích aktivit pro děti a žáky MŠ a ZŠ

shutterstock_156832877.jpg

Dotace na podporu rozšiřování nabídky vzdělávání pro olomoucké děti a žáky MŠ a ZŠ.

Podpora aktivit k technickému vzdělávání ve městě Plzni

shutterstock_59074903.jpg

Cílem dotačního programu je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli, zvýšit zájem žáků o technické obory vzdělávání, motivovat žáky pro studium řemeslných oborů a připravit odpovídající množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů podporou motivačních projektů zaměřených na technické vzdělávání a podporou manuální zručnosti žáků.

Podpora tělovýchovných aktivit ve městě Plzni

shutterstock_107814275.jpg

Cílem dotačního programu je podpora tělovýchovných a pohybových aktivit ve školách zajišťujících povinnou školní docházku na území města Plzně.

Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji

shutterstock_157339835.jpg

Dotace na provoz střediska s ekovýchovným zaměřením, přímé akce pro veřejnost, akce pro obecnou veřejnost a na podporu tiskovin s ekovýchovnou tématikou.

MŠMT – Výzva na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

children-593313__340

Dotace na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na úrovni okresních a krajských kol soutěží pořádaných v České republice, které navazují na vzdělávací oblasti, obory vzdělání a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělávání.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS – IROP – Rozvoj vzdělávání IV

kindergarten-2204239__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Etická výchova ve školách v Královéhradeckém kraji

volunteers-2654004_960_720

Podpora projektů škol zavádějících či realizujících etickou výchovu jako prevenci rizikového chování a zdravého životního stylu, upevnění prosociálního chování a snížení krize mezilidských vztahů.

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

startup-593344__340

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

Město Ostrava – Dotace v oblasti rodinné politiky

family-3062249__340

Dotace na systematickou celoroční činnost subjektů, které se věnují vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, usilují o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, všestranně je podporují či vyvíjejí jinou činnost v oblasti prorodinných aktivit.

Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2022

shutterstock_153270923.jpg

Dotace na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy.