Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro školy

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Vybavenost základních škol

třída

Dotace pro základní školy na území MAS podporující rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2019, 8:00:00 do 31. 10. 2019, 23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty základních škol na území MAS podporující v rozvoji klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – jakožto součástí projektu, stavební úpravy, vybavení učeben pomůckami, zajištění bezbariérovosti učeben.
 • Projekty základních škol na území MAS k pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, zajištění bezbariérovosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 210 526 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  5 210 526 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách

shutterstock_151119359.jpg

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

MŠMT – Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019

shutterstock_151216508.jpg

Dotace na zlepšení kvality vzdělávání středních škol se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné. Zároveň se jedná o obory vzdělání, o které je buď ze strany žáků základních škol nedostatečný zájem, nebo o obory vzdělání s menší potřebou specializovaných odborníků uplatnitelných na trhu práce.

Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji

shutterstock_100299176.jpg

Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagace a popularizace. Program by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností.

IROP Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol v SVL

shutterstock_144343411.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

IROP Výzva č. 46 Infrastruktura základních škol

shutterstock_59074903.jpg

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol – odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží

Finanční podpora je určena školám a školským zařízením na území Karlovarského kraje, a to na pořádání školních soutěží. Cílem výzvy je všestranný rozvoj dovedností a talentu dětí, žáků a studentů. Dotaci lze obdržet až ve výši 20 tis. Kč.

MŠMT Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na veřejných vysokých školách

umeni.jpg

Cílem Výzvy je podpořit prostřednictvím projektů veřejných vysokých škol tvůrčí uměleckou činnost studentů ve studijních programech zaměřených na přípravu uměleckých profesí, a to zejména v praktické části vysokoškolské přípravy budoucích umělců.

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

shutterstock_144343411.jpg

Dotace je určena k navýšení osobního příplatku nebo poskytnutí odměny kvalifikovaným učitelům schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku, kteří jsou pracovníky základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Cílem výzvy je zkvalitnění výuky cizího jazyka.