Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv štítku: Dotace pro školy

MAS Brdy – IROP – Vzdělanost

boys-286245__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS POHODA venkova – IROP – Infrastruktura základních škol, středních škol a vyšších odborných škol I

architecture-1122359__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol, středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sít.

Nadace Ivana Dejmala – Program ekologické výchovy dětí

environmental-protection-326923__340

Dotace na realizaci praktických ekologických výukových programů pro cílovou skupinu. Projekty by měly klást důraz na práci v terénu, kterou je míněna například výzkumná práce, pozorování živočichů či rostlin, péče o přírodní zajímavosti, ekosystém lesa, regionální problémy a podobně.

MF – Opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

aqua-3771946__340

Dotace na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

Rozvoj nadání v Královéhradeckém kraji

startup-593344__340

Dotace na vytváření podmínek pro rozvoj nadání žáků formou rozšířené výuky některých předmětů nebo skupin předmětů a individuálním přístupem učitele k žákovi mimo vyučování.

MAS Hrubý Jeseník – IROP – Vybavenost základních škol

třída

Dotace pro základní školy na území MAS podporující rozvoj klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 09. 2019, 8:00:00 do 31. 10. 2019, 23:59:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty základních škol na území MAS podporující v rozvoji klíčových dovedností dětí a žáků v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – jakožto součástí projektu, stavební úpravy, vybavení učeben pomůckami, zajištění bezbariérovosti učeben.
 • Projekty základních škol na území MAS k pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, zajištění bezbariérovosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 210 526 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu  5 210 526 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %.
  • Státní rozpočet – 0 %.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách

shutterstock_151119359.jpg

Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.

ČRA Osvěta veřejnosti a komunikace výsledků ZRS

shutterstock_152474342.jpg

ČRA poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím a dalším oprávněným subjektům na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Hlavní důraz při realizaci projektů bude kladen na přímé akce ve vztahu k veřejnosti. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti předkladatelů projektů, včetně podpory témat týkajících se „advocacy & policy making“.

MŠMT – Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019

shutterstock_151216508.jpg

Dotace na zlepšení kvality vzdělávání středních škol se zaměřením na technické a přírodovědné vzdělávání, které lze považovat z hlediska potřeb trhu práce, unikátnosti a tradice v daném území za nenahraditelné. Zároveň se jedná o obory vzdělání, o které je buď ze strany žáků základních škol nedostatečný zájem, nebo o obory vzdělání s menší potřebou specializovaných odborníků uplatnitelných na trhu práce.

Podpora technického vzdělávání v Jihočeském kraji

shutterstock_100299176.jpg

Podpora aktivit k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagace a popularizace. Program by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o studium technických oborů a rozvoji jejich manuálních dovedností.