Přeskočit na obsah

Ústecká komunitní nadace — Lidé a místo – posilování vztahu k místu

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů v rámci programu Lidé a místo — Posilování vztahu k místu. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do pátku 30. září 2022

Příjemci podpory:

 • Nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • Pilíř č. 1 Lidé a místo – Posilování vztahu k místu…Cílem je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení jejich zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných. Věříme totiž, že „když budeme mít rádi své místo, budeme o ně pečovat, starat se o ně, pak bude místo žít a vzkvétat.“
 • Pilíř č. 2 Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti…Cílem je přispět k posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce, rozvoji místní občanské angažovanosti, budování dobrých mezilidských a sousedských vztahů a ke snižování sociálního napětí. Věříme totiž, že „když se budeme chovat slušně a odpovědně a půjdeme druhým příkladem, pak prolomíme pasivitu a lhostejnost ostatních, kteří se postupně přidají, a společně se nám povede zlepšovat naše mezilidské vztahy a posilovat sousedskou vzájemnost.“
 • Pilíř č.3 Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti…Cílem je přispět k zdravému růstu a přípravě mladé generace pro aktivní život, k možnostem jejího perspektivního pracovního uplatnění, rozvíjet inovace a spolupráci v rámci osobního rozvoje a podporovat koncepční, odborná a dlouhodobě udržitelná řešení problémů.Věříme totiž, že „když se otevřeme novým inspiracím, dovednostem a trendům, dáme perspektivu mladým a budeme přistupovat citlivě a s rozmyslem k sobě, společnosti i životnímu prostředí, pak přispějeme k prosperitě a dlouhodobé udržitelnosti naší komunity.“

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč. 
 • Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80 % celkových nákladů projektu, žádají-li si o nadační příspěvek od 0 do 50 000 Kč;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy mohou žádat maximálně o 50 % z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem ve vybraných oblastech podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru