Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Ústecká komunitní nadace – Lidé a místo – posilování vztahu k místu

02-lhota-pod-radcem-5-resize-4a02fc15efb40
Share Button

Ústecká komunitní nadace vyhlásila výzvu k předkládání projektů v rámci programu Lidé a místo – Posilování vztahu k místu. Cílem programu je přispět k posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme, k jeho oživení aktivním zapojením místních lidí a k zvýšení zájmu o veřejný prostor a spoluodpovědnosti za správu věcí veřejných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do pátku 1. října 2021.

Příjemci podpory:

 • Nevládní neziskové organizace: občanská sdružení/spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadační fondy a nadace, a to za předpokladu, že nejméně 80% žádaného příspěvku rozdělí dalším subjektům, a církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi a kraji.
 • Veřejné vysoké školy.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Grantový program Lidé a místo – Posilování vztahu k místu …
  • 1. Moje obec, můj kraj, můj domov – budování vztahu k místu. Hledání a vytváření identity, pocitu sounáležitosti a patriotismu ve vykořeněném regionu. Zvyšování atraktivity regionu a zlepšování jeho image.
  • 2. Tady to žije – vytváření míst a zázemí k setkávání občanů a společnému trávení času. Zvelebování, zkrášlování a oživování míst, vytváření příjemné atmosféry center měst. Podpora zdravého životního stylu a sportovního vyžití široké veřejnosti. Podpora nekomerční a alternativní kultury v její pestrosti, tvořivosti a osobitosti.
  • 3. Naše obec – naše věc – dialog ve veřejném prostoru. Podpora společných projektů veřejné správy a občanského sektoru. Napomáhání efektivnímu fungování veřejné správy, posilování její transparentnosti a veřejné kontroly.
 • 2. Grantový program Lidé s lidmi – Budování lidské vzájemnosti…
  • 1. Budu dobrý, buďme dobří – Posilování mravních hodnot, slušnosti a odpovědnosti jednotlivce. Podpora a šíření pozitivních příkladů a vzorů. Aktivizace lidí v boji s pasivitou a lhostejností. Motivace k občanské angažovanosti a rozvoji dobrovolnictví.
  • 2. Žijeme spolu – Budování kvalitních mezilidských a sousedských vztahů. Podpora rodinných vazeb a výchovy v rodinách. Zvyšování bezpečnosti lidí. Eliminace rizikového chování. Snižování napětí ve společnosti.
 • 3. Grantový program Lidé k budoucnosti – Směřování k dlouhodobé udržitelnosti… 1. Mladým otevřeno – Slaďování vzdělávání s potřebami trhu práce. Podpora rozvoje učňovského školství a řemeslných oborů a perspektivního pracovního uplatnění pro absolventy škol a mladé nezaměstnané. Vytváření podmínek a příležitostí pro zdravý růst mladé generace. Podpora mládežnických iniciativ.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše jednoho nadačního příspěvku činí 50 000 Kč.
 • Nevládní neziskové organizace a neformální občanské iniciativy mohou získat nadační příspěvek až do výše 80% celkových nákladů projektu, žádají-li si o nadační příspěvek od 0 do 50 000 Kč;
 • příspěvkové organizace zřizované obcemi, kraji, veřejné vysoké školy mohou žádat maximálně o 50% z celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • V grantovém kole budou podporovány projekty, jejichž cílem je zlepšit podmínky života na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>